Jaarverslag 2021

Financiën
Vanwege de corona maatregelen zijn we een deel van het 2021 niet open geweest. In tegenstelling tot 2020 heeft dit nu wel tot een lagere verhuur geleidt t.o.v. 2020  en de jaren daarvoor. Het aantal leden en daardoor ook het lidmaatschapsgeld bleef vrijwel gelijk. De inkomsten uit klussen, 222 euro in 2021 was lager dan de 305 euro in 2020. Omdat dit pas het tweede jaar met inkomsten uit de klussen is het nog niet goed mogelijk om een reële inschatting te maken van de te verwachten inkomsten. In de begroting is daarom een geschat bedrag van 250 euro opgenomen. Omdat in 2021 het etentje vanwege corona uitgesteld moest worden waren de operationele kosten lager, en een positief resultaat van 631 euro. Dit etentje zullen we dit jaar inhalen en de verwachting is dat we daardoor in 2022 een verlies zullen leiden. De reserves zijn voldoende om dit op te vangen. Naar de mening van de penningmeester is het dan nu ook niet nodig om de verhuurprijs of de kosten voor het lidmaatschap te verhogen. De kosten voor de verzekeringen zijn hoger onder andere vanwege de extra aansprakelijkheid verzekering. De 1295 euro van RC Maagdenhuis is voldoende om dit op te vangen. Daarnaast wordt dit bedrag gebruikt voor de PR van de klusdienst. Hiervan is nu 665 euro gebruikt voor advertenties in de wijkkrant, en is voor 2022 weer een deel van het geld gereserveerd voor dit doel.  

Kascontrole.
De kascommissie bestaande uit Peter Stoffelen en Monique ten Boske heeft de boeken gecontroleerd en goed gekeurd. Wel had de commissie een paar opmerkingen en aanbevelingen:

  • De post buurtfonds verwijderen; is gebeurd.
  • De pinkosten zijn erg hoog. Service kosten apparaat 148 euro, kosten per transactie 0,20 euro. Dit jaar in totaal ruim 200 euro. Er zijn goedkopere alternatieven.


Winst en verliesrekening2020
2021
BedrijfsopbrengstenContributie3.640
3.660
Verhuur2.955
2.051
Klussen305
222


________
________
Totaal opbrengsten
6.900
5.933

BedrijfslastenICT (dot)250
250
Kosten loods (dot)1.400
1.500
Kosten gereedschap (dot)500
500
Vervanging gereedschap (dot)500
500
Operationele kosten2.649
2.300
PR Klusdienst

302

________
________
Totaal bedrijfslasten5.299
5.302


________
________
Bedrijfsresultaat
1601
 631

Financiële batenCorrecties 2019

________
________
Resultaat
1601
631


Balans per 31 december 2020


31 december 2020    31 december 2021
ActivaVaste activaGebouw45.378
45.378
Gereedschap6.004
6.260


________
________


51.382
51.638
Vlottende activaVoorraden2.201
2.524
VorderingenLiquide middelen*28.444
29.391


________
________


30.545
31.915________
________
Totaal activa
81.927
83.55331 december 2020    31 december 2021
PassivaEigen vermogen65.683
67.704
Resultaat1.601
631


________
________


67.284
67.705

VoorzieningenICT1.985
2.285
Onderhoud gebouw7.603
8.803
Verv. gereedschap2.076
1.874
Onderh. gereedschap2.047
2.256
PR Klusdient932
630


________
________


14.643
15.848

Kortlopende schulden


________
________
Totaal passiva
81.927
83.553


* Wijziging UBO bij de KvK.

Begroting 2021


Begroting 2021   Resultaat 2021   Begroting 2022
Contributie3.5003.6603.500
Omzet verhuur2.5002.0512.500
Klussen250222250

________________________
Baten totaal6.2505.933 6.250
Lasten


ICT dotering300300300
Onderhoud loods1.5001.5001.500
Onderhoud gereedschap750500750
Vervanging gereedschap750500750
Organisatiekosten2.9502.3002.950
PR Klusdienst
302

________________________
Totaal lasten

6.250

5.2996.250


Ledenadministratie
Het ledenaantal is in 2021 ongeveer gelijk gebleven.
Aantal nieuwe leden per jaar:

              2005  2006   2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  
26   19  15  14  56  46  22  24  15  32  22  21  19  15  35  32  21 

Het aantal onjuiste e-mailadressen in de ledenadministratie neemt toe. Niet elk lid geeft dus goed een gewijzigd e-mailadres door. De uitleners zullen daarom actiever moeten navragen als leden iets komen lenen, of hun e-mailadres nog klopt. 


Actieve leden

Er heeft 1 uitlener opgezegd en er is een nieuwe uitlener bij gekomen.

Corona maatregelen

  • De Bouwsteiger heeft de richtlijnen van de overheid gehanteerd en zal dit blijven doen.
  • Voor de klusdienst goldt dat men wel klussen aan kon melden maar dat er (nog) geen afspraak werd gemaakt.
  • De uitleen van gereedschappen is enkele maanden opgeschort.
  • Op de website is op elke relevante pagina een link geplaatst naar een pagina met de maatregelen die de Bouwsteiger treft.


Gereedschap

Het aantal uitleningen per maand is:

De top 15 in verhuur ziet er als volgt uit:

GereedschapPeriodes verhuurdAantal verhuringen
Steiger #2259
Steiger #3227
Aanhangwagen2120
Ladder #31810
Boorhamer178
Hogedrukspuit1613
Bouwstofzuiger169
Bouwlamp162
Stempel #1152
Vuistschuurm. #1 driehoek148
Kruiwagen #1146
Schuurmachine excentrisch127
Pendeldecoupeerzaag126
Breekhamer #2 (zwaar)108
Vuistschuurm. #4 vierkant106
Kamerrolsteiger #1104
Kamerrolsteiger #2103
Grondboor rood102
Handcirkelzaagmachine93
Haakse slijper #2 (groot)85

Er zijn duidelijk minder verhuringen dan in de jaren voorafgaand aan de Corona pandemie. Er zal nog moeten blijken of dit weer op het oude niveau terug komt.

Klusdienst
Aantal klussen per maand:

Begin 2021 was de klusdienst nog gesloten i.v.m. Corona.

Bestuurlijk
Vanuit het bestuur kan worden gemeld:

  • Er zijn geen wijzigingen geweest in het bestuur.
  • Op de vorige ALV is besloten de verhuurprijzen zowel in 2021 als in 2021 met 5% te verhogen. Dit is niet gebeurt en lijkt niet meer nodig.?