Jaarverslag 2020

Financiën
Vanwege de corona maatregelen zijn we een deel van het 2020 niet open geweest, toch waren de inkomsten uit de verhuur dit jaar hoger dan voorgaande jaren. De verklaring van deze hogere opbrengsten zijn mogelijk dat veel leden van de lock-down gebruik gemaakt hebben om dan nu toch die klus te doen. Op vakantie gaan was ook lastiger, dus nog een kans om die tijd en dat geld te besteden aan het uitvoeren van onderhoud. De perioden dat we gesloten waren, vroeg in het voorjaar laatste deel van december, zijn de perioden dat de inkomsten uit de verhuur i.h.a. niet echt hoog is. De inkomsten uit lidmaatschap was vrijwel gelijk als in voorgaande jaren. Voor het eerst waren er dit jaar inkomsten vanuit de klussen terwijl de organisatiekosten lager uitvielen, omdat er geen borrels gehouden konden worden. De kosten van het kerstpakket waren ook iets lager dan de kosten voor het jaarlijkse etentje. Al met al was er hierdoor in 2020 een positief resultaat van 1600 euro. Dit betekent dat de verhuurprijs en lidmaatschap niet verhoogd hoeven worden. Het toevoegen van de klusdienst aan de financiën van de bouwsteiger blijkt dus ook geen grote veranderingen te veroorzaken. De kosten voor de verzekeringen zijn hierdoor iets hoger maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de inkomsten. Daarnaast hebben we van RC Maagdenhuis een bijdrage van 1295 euro ontvangen voor de PR van de klusdienst. Hiervan is 363 euro gebruikt voor advertenties in de wijkkrant, de rest van het geld is gereserveerd voor dit doel.  

Kascontrole.
De kascommissie bestaande uit Aike van der Hoeff en Peter Stoffelen heeft de boeken gecontroleerd en goed gekeurd. Wel had de commissie een paar opmerkingen en aanbevelingen.


Winst en verliesrekening2019
2020
BedrijfsopbrengstenContributie3.740
3.640
Verhuur2.582
2.955
Klussen2.582
305


________
________
Totaal opbrengsten
6.022
6.900

BedrijfslastenICT (dot)250
250
Kosten loods (dot)1.400
1.400
Kosten gereedschap (dot)500
500
Vervanging gereedschap (dot)500
500
Organisatiekosten2.842
2.649

________
________
Totaal bedrijfslasten5.492
5.299


________
________
Bedrijfsresultaat
530
 1601

Financiële baten
8

Correcties 2019388


Dotatie buurtfonds

________
________
Resultaat
538
1601


Balans per 31 december 2019


31 december 2019    31 december 2020
ActivaVaste activaGebouw45.378
45.378
Gereedschap6.238
6.004


________
________


51.616
51.382
Vlottende activaVoorraden1.986
2.101
VorderingenLiquide middelen

24.691

28.444


________
________


26.677
30.545________
________
Totaal activa
78.239
81.92731 december 2019    31 december 2020
PassivaEigen vermogen66.087
65.683
Resultaat332
1.601


________
________


66.415
67.284

VoorzieningenICT1.735
1.985
Onderhoud gebouw6.610
7.603
Verv. gereedschap- 1.416
2.076
Onderh. gereedschap2.117
2.047
PR Klusdient

932


________
________


11.878
14.643

Kortlopende schulden438

________
________
Totaal passiva
78.293
81.927


Begroting 2021


Begroting 2020   Resultaat 2020   Begroting 2021
Contributie3.5003.6403.500
Omzet verhuur2.5002.9552.500
Klussen
305250

________________________
Baten totaal6.0006.900 
6.250
Lasten


ICT dotering250250300
Onderhoud loods1.4001.4001.500
Onderhoud gereedschap750500750
Vervanging gereedschap750500750
Organisatiekosten2.7502.6492.950
Buurtfonds________________________
Totaal lasten

5.900

5.2996.250


Ledenadministratie
Het ledenaantal is in 2020 gestegen van 382 naar 397, ondanks het feit dat we door corona lang gesloten zijn geweesd.
Aantal nieuwe leden per jaar:

              2005  2006   2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
26   19  15  14  56  46  22  24  15  32  22  21  19  15  35  32  

Het aantal onjuiste e-mailadressen in de ledenadministratie neemt toe. Niet elk lid geeft dus goed een gewijzigd e-mailadres door. De uitleners zullen daarom actiever moeten navragen als leden iets komen lenen, of hun e-mailadres nog klopt. 


Actieve leden

Er is geen enkel verloop geweesd bij de actieve leden.

Corona maatregelen

  • De Bouwsteiger heeft de richtlijnen van de overheid gehanteerd en zal dit blijven doen.
  • De klusdienst is enkele maanden 'gesloten', wat inhield dat men wel klussen aan kon melden maar dat er (nog) geen afspraak werd gemaakt.
  • De uitleen van gereedschappen is ook enkele maanden gestopt.
  • Op de website is op elke relevante pagina een link geplaatst naar een pagina met de maatregelen die de Bouwsteiger treft.


Gereedschap

Het aantal uitleningen per maand is:

De top 15 in verhuur ziet er als volgt uit:

GereedschapPeriodes verhuurdAantal verhuringen
Aanhangwagen3127
Steiger #34613
Kamerrolsteiger opzetstuk449
Kamerrolsteiger #1369
Kamerrolsteiger #2358
Steiger #23316
Gereedschap stofzuiger299
Stempel #2253
Stempel #1252
Stempel #3252
Breekhamer #2 (zwaar)1913
Vuistschuurm. #2 vierkant197
Stempel #7181
Stempel #4181
Stempel #6181
Stempel #5181
Ladder #6146
Vuistschuurm. #1 driehoek145
Schuurmachine excentrisch127
Steekwagen115

Over de duur van de uitleen zijn de cijfers erg afwijkend van die van vorig jaar; Door corona zijn gereedschappen soms (erg) laat terug gekomen. Dan is de uitleentijd erg groot i.r.t. de in rekening gebrachte huur.

Klusdienst
Aantal klussen per maand:

De piek van juni 2019 is verklaarbaar doordat de klusdienst toen van start is gegaan. Verder is helder dat de klusdienst bij de start van de pandemie stil heeft gelegen en dat we in juni weer open konden.

Bestuurlijk
Vanuit het bestuur kan worden gemeld:

  • Er zijn geen wijzigingen geweest in het bestuur.
  • De beoogde kostenbesparing door over te stappen naam een nieuwe internet-provider (Tele2 ipv KPN) gaat niet door omdat de betrouwbaarheid van KPN zwaarder weegt.
  • Op de vorige ALV is de verbouwing van onze bovenboren, Kim en Dirk, aangekondigd. Deze verbouwing is inmiddels klaar. Omdat er meer leefruimte is ontstaan, is toen afgesproken om de verdeelsleutel voor gemeenschappelijke kosten aan te passen. Deze was 2/5 Bouwsteiger en 3/5 bovenburen en m.i.v. 01-01-2021 wordt deze 1/3 Bouwsteiger en 2/3 bovenburen. Er is afgesproken dat dit notariëel zou worden vastgelegd. Er is echter gebleken dat de kosten hiervan (meer dan € 2500,-) erg hoog zijn. Daarom is het voorstel aan de ALV om de afspraak over de nieuwe verdeelsleutel schriftelijk met de bovenburen vast te leggen, zodat er geen kosten hoeven te worden gemaakt. Bij verkoop van hun woning zal e.e.a. ook met de kopende partij worden afgesproken.
  • De ALV 2021 wordt indien mogelijk weer fysiek worden georganiseerd.