Notulen algemene ledenvergadering 2018

Datum:

14-05-2018

Aanwezig:    

Jeroen Thijsen, Richard van Hees (plv voorz.), Rob Brasser, Arjan Bosman, Peter Stoffelen, Hans Sontrop, Boukelien Bos, Piter Bosma (penningm.), Aike van der Hoeff (secr.)

Afwezig:

Rob Beffers (voorz.)


2. Notulen ALV 2017
Geen opmerkingen.

3. jaarverslag 2017

Vorig jaar klein verlies door de website. Nu kleine winst.
Post organisatiekosten: verzekeringen, gemeentelijke belastingen
380 leden, dat is stabiel. Er zijn 2000 woningen.
Jeroen: willen we meer leden? Zo ja hoeveel meer? Een aantal van 380 schijnt optimaal te zijn. Bij meer leden komen we in de knel, moeten we meer nee verkopen, bijv. de aanhanger.
Meer actieve leden is wel nodig. Uitbreiding met 2 actieve leden is gewenst.
Aanhanger is qua reparatiekosten duur. Wordt ook veel verhuurd.
Piter gaat onderzoeken of we de betaalrekening kunnen overzetten naar ASN. Spaargeld naar ASN overzetten gaan we nu doen.
Nieuw kascommissie lid: Jeroen Thijsen.
Geen opmerkingen over jaarverslag.
Bestuur blijft hetzelfde, geen kandidaten.
Licht toenemende communicatie via e-mail.
Tijdens uitleen avonden wordt vaak gevraagd of er gereserveerd kan worden via de website. Gaan we niet doen.
We weten niet wie de mailbox beheert, gaat Aike aan Rob vragen. Arjan Bosman wil wel beheren, mocht het nodig zijn om daar iemand voor aan te stellen.

4. AVG

Stuk van Rob Beffers, gebaseerd op de eisen die aan verenigingen worden gesteld (versie 1.0 8-5-2018) is een goed plan voor de Bouwsteiger.
Leden kunnen hun eigen gegevens niet wijzigen. Actieve leden wel, die van henzelf maar ook die van leden.
Voorstel: Knop op de website die verwijst naar het AVG document. Leden kunnen het dan inzien en commentaar geven. De vergadering accepteert het AVG document (versie 1.0 van 8-5-2018) en het voorstel om het document op de website te plaatsen.

5. Uitleen voorwaarden.

Peter: Graag een eis erbij dat mensen aan het begin van een uitleenavond terugbrengen. We gaan dat toevoegen aan het contract.

6.Rondvraag

Aike: is er een quorum voor de ALV? Nee, staat niets over in de statuten.