Jaarverslag 2015

Financiën

De bouwsteiger heeft een goed jaar gehad in 2015. De inkomsten uit de contributie zijn flink hoger. Dit is eenmalig en komt doordat er bij het maken van de nieuwe incasso batches waarschijnlijk een aantal oud leden weer een incasso gekregen heeft. De leden bestanden zijn op nu geschoond, dus de contributie zullen volgend jaar lager zijn. De inkomsten uit de verhuur zijn vrijwel gelijk gebleven. De organisatie kosten lagen dit jaar hoger. Dit werd veroorzaakt doordat er een extra mailing geweest is ivm met het overschakelen naar pin betalingen en door de kosten die met deze pin betalingen gepaard gaan. Hierdoor is op de W&V rekening het batig saldo n.l. € 271  lager dan vorig jaar. Vanwege de kosten verbonden met het betalen via pin zal het batig saldo in 2016 mogelijk lager zijn.


De financiële baten van 2015 is iets hoger dan vorig jaar door dat de rente vrij stabiel gebleven is. 
De reserveringen zijn alle nu positief en zijn allemaal gestegen omdat de uitgaven voor die posten lager waren dan de jaarlijkse dotatie. jaar zijn er weinig kosten gemaakt voor onderhoud van de loods en het gereedschap en na de investeringen gedaan ter vervanging van diverse items, was er dit jaar geen vervanging nodig.


Voor zover het er nu uitziet is er geen reden om de jaarlijkse doteringen aan te passen. Wel zou men zich kunnen afvragen of de reservering debiteuren aangehouden moet worden. Dit is een statische post, waar (voor zover na is gegaan) nog nooit een beroep op is gedaan.
Gezien het beeld van 2015 (en de jaren daarvoor) is er naar de mening van het bestuur geen dwingende reden om het (financieel) beleid aan te passen. De exploitatie vertoont geen onrustbarende verschillen met de begroting en de reserveringen en zeker het eigen vermogen zijn ruim voldoende om tegenvallers op te vangen.

Winst en verliesrekening2014
2015
BedrijfsopbrengstenContributie 3.290
4.025

Verhuur 2.341

2.379

Verkoop

________
________
Totaal opbrengsten
5.620
6.404

BedrijfslastenKosten loods (dot) 1.467
1.500

Kosten gereedschap (dot) 500
500

Vervanging gereedschap (dot)
500
500

Organisatiekosten 2.433
2.692


________
________
Totaal bedrijfslasten 4.900
5.851________
________
Bedrijfsresultaat
720
593

Financiële baten
151

178
Correcties 2014Dotatie buurtfonds 500

500________
________
Resultaat
371
271


Balans per 31 december 2015


31 december 2014   
31 december 2015
ActivaVaste activaGebouw 45.378
45.378

Gereedschap 5.985
5.656________   

________


51.363   

51.034
Vlottende activaVoorraden 854

1.253

VorderingenLiquide middelen 20.963
22.156________   

________


21.817   

23.409________   

________
Totaal activa
73.180   

74.44331 december 2014   
31 december 2015
PassivaEigen vermogenKapitaal 65.285
64.910

Resultaat 372

409________   

________


65.657   

74.443

VoorzieningenDebiteuren 1.000
1.000

Onderhoud gebouw 1.500
2.200

Verv. gereedschap 647
847

Onderh. gereedschap 845

1.095

Buurtfonds 3.250
3.500________   

________


7.242   

8.642

Kortlopende schuldenNog te betalen posten 281

481


281

481


________   

________
Totaal passiva
73.180   

74.443


Begroting 2016


Begroting 2015   
Resultaat 2015   
Begroting 2016
Contributie 3.300   
4.025   
3.300
Omzet verhuur 2.200   
2.440   
2.200
Diverse baten 200   
178   
200

________   
________   
________
Baten totaal 5.700   
6.643   
5.700
Lasten


Kosten loods 1.500   
1.500   
1.500
Onderhoud gereedschap 500   
500   
500
Vervanging gereedschap 500   
500   
500
Organisatiekosten 2.600   
2.367   
2.600
Buurtfonds 500   
500   
500

________   
________   
________
Totaal lasten

5.600   

5.367   
5.600
Resultaat
1.276   

 

Uitleen
Ledenadministratie
In 2015 is de contributie geheven volgens de nieuwe ledenadministratie (zie financiën). Hierop zijn flink wat reacties gekomen van mensen die hun lidmaatschap (weer) opzegden. Dit is verwerkt en er zijn op peildatum 1-1-16 380 leden. Er hebben 26 leden opgezegd.

Gereedschap

De aanhanger stond in 2014 na jaren op de eerste plaats te hebben gestaan, op de tweede plaats. In 2015 heeft de aanhanger echter weer zijn vertrouwde plek ingenomen.

In totaal zijn er 72 verschillende soorten gereedschap uitgeleend met een gemiddelde uitleenduur van 3.8 weken. Dat is ruim meer dan vorig jaar (toen kwam het gemiddelde op 3 weken en in 2013 op 2.8 weken).

De gereedschappen die het meest worden uitgeleend, hebben veelal te maken met (ver)bouwen. Van het electrisch gereedschap zijn de schuurmachines het meest populair. Het tuingereedschap wordt nauwelijks verhuurd en dat geldt ook voor veel specialistisch gereedschap zoals de electrische schaaf of de trekveer. Al met al hebben we zo'n 6 soorten gereedschap die niet zijn uitgeleend. Dat geeft aan dat er altijd vraag is naar specialistisch gereedschap, ook al is de vraag klein.

Bestuurlijk
In 2014 is een 3-koppige loodscommissie ingesteld. Één van de commissieleden heeft in 2015 aangegeven zijn taak te willen overdragen. Op de ALV zal naar een nieuw commissielid worden uitgekeken.

In 2015 is verder de overdracht geweest van de oude naar de nieuwe penningmeester. De oude penningmeester heeft een gedegen overdracht gedaan en heeft de nieuwe penningmeester bijgestaan bij het opmaken van de financiële jaarstukken.

Bij deze aan de oude penningmeester (Arie Bosma): Heel veel dank voor alle inzet die je gedurende vele jaren hebt gepleegd. Je hebt in veel zaken de hand gehad, maar 2 verdienen het om hier te worden uitgelicht; In deze periode heb je een nieuwe administratie opgezet (doteringssysteem) en heb je de instelling van het buurtfonds gerealiseerd.

In 2015 heeft Mike van der Zande invulling gegeven aan de vacante secretaris-functie. Hij is geen formeel secretaris (en is dus niet persoonlijk aansprakelijk) maar voert wel de bijbehorende taken uit.