Jaarverslag 2014

Financiën

De bouwsteiger heeft een goed jaar gehad in 2014. De inkomsten uit de contributie zijn een beetje verminderd. De lagere contributie komt o.a. doordat door het rondbrengen van de kaarten aan alle leden de bestanden zijn op geschoond. Deze terug gang wordt ruimschoots gecompenseerd door een hogere opbrengst uit de verhuur. De inkomsten waren daardoor dit jaar 269 euro hoger dan 2013 terwijl de kosten vrijwel gelijk zijn gebleven. Op de W&V rekening zien we een batig saldo van € 459. Dat is lager dan vorig jaar o.a. door een hogere dotatie aan het buurtfonds.

De financiële baten van 2014 zijn lager dan vorig jaar met name door de lagere rente op de verschillende spaarrekeningen.

De reserveringen zijn alle nu positief. De reservering voor het buurtfonds is flink verminderd omdat we dit jaar een groot bedrag geschonken hebben aan de jenaplan school voor een opknap beurt van het speelplein. Dit jaar zijn er weinig kosten gemaakt voor onderhoud van de loods en het gereedschap en na de investeringen gedaan ter vervanging van diverse items, was er dit jaar geen vervanging nodig.

Voor zover het er nu uitziet is er geen reden om de jaarlijkse doteringen aan te passen. Wel zou men zich kunnen afvragen of de reservering debiteuren aangehouden moet worden. Dit is een statische post, waar (voor zover na is gegaan) nog nooit een beroep op is gedaan.

Gezien het beeld van 2014 (en de jaren daarvoor) is er naar de mening van het bestuur geen dwingende reden om het (financieel) beleid aan te passen. De exploitatie vertoont geen onrustbarende verschillen met de begroting en de reserveringen en zeker het eigen vermogen zijn ruim voldoende om tegenvallers op te vangen.

Winst en verliesrekening2013
2014
BedrijfsopbrengstenContributie 3.380
3.290

Verhuur 1.981

2.341

Verkoop

________
________
Totaal opbrengsten
5.361
5.620

BedrijfslastenVervanging gereedschap 500
500

Kosten loods (dot) 1.500
1.467

Kosten gereedschap (dot) 500
500

Organisatiekosten 2.477
2.433


________
________
Totaal bedrijfslasten 4.977
4.900________
________
Bedrijfsresultaat
384
720

Correctie 2013

323


Financiële baten en lasten
218
395

Dotatie buurtfonds 250

500________
________
Resultaat
853
459


Balans per 31 december 2012


31 december 2013 31 december 2014
ActivaVaste activaGebouw 45.378
45.378

Gereedschap 6.650
5.985________
________


52.5028
51.363
Vlottende activaVoorraden 660
854

VorderingenLiquide middelen 20.066
20.963________
________


20.754
21.817________
________
Totaal activa
72.754
73.18031 december 2013 31 december 2014
PassivaEigen vermogenKapitaal 64.996
65.085

Resultaat 853

372________
________


65.849
65.457

VoorzieningenDebiteuren 1.000
1.000

Onderhoud gebouw 33
1.500

Verv. gereedschap 147
647

Onderh. gereedschap 414

845

Buurtfonds 5.000
3.250________
________


6.594
7.242

Kortlopende schuldenNog te betalen posten 311
481


311

481


________
________
Totaal passiva
72.754
73.180


Begroting 2015


Begroting 2014 Resultaat 2014 Begroting 2015
Contributie 3.300 3.290
3.300
Omzet verhuur 2.000 2.330
2.200
Diverse baten 300 239
200

________ ________ ________
Baten totaal 5.600 5.859 5.700
Lasten


Kosten loods 1.500 1.467 1.500
Onderhoud gereedschap 500 500
500
Vervanging gereedschap 500
500
500
Organisatiekosten 2.600 2.433
2.600
Buurtfonds 500 500
500

________ ________ ________
Totaal lasten

5.600

5.400 5.600
Resultaat
459

 

Uitleen
Ledenadministratie
In 2014 moest de Bouwsteiger overgaan op IBAN. Dit is aanleiding geweest om de financiele administratie en de ledenadministratie samen te voegen tot 1 administratie. Daarmee wordt de kans op fouten kleiner en wordt de taak van de penningmeester/ledenadministratie eenvoudiger.

Er bleken ruim 100 verschillen tussen de 2 administraties. Sommige konden handmatig worden opgelost, maar er zijn ook brieven gestuurd aan leden met het verzoek om de juiste gegevens door te geven. Dit heeft geresulteerd in een tiental opzeggingen en in een administratie die betrekkelijk schoon is.

Omdat de webapplicatie is aangepast, kunnen er nu geen foutieve IBAN-rekeningnummers meer worden ingevoerd.

Leden
Het ledenaantal ligt nu op 406 leden.

Actieve leden
In 2014 zijn er enkele nieuwe uitleners bij gekomen. Er zijn nu voldoende uitleners, die elk 2 a 3 maal per kwartaal dienst hebben.

Gereedschap
Meestal staat de aanhanger boven aan de lijst met meest uitgeleende zaken. Nu is dat de grote steiger.

In totaal zijn er 64 verschillende soorten gereedschap uitgeleend met een gemiddelde uitleenduur van precies 3 weken. Dat is iets meer dan vorig jaar (toen kwam het gemiddelde op 2.8 weken).

De gereedschappen die het meest worden uitgeleend, hebben veelal te maken met (ver)bouwen. Van het electrisch gereedschap zijn de schuurmachines het meest populair.

In de lijst met gereedschappen die 1 of 2 maal zijn uitgeleend vind je zo'n 20 soorten gereedschap terug die mensen thuis niet vaak hebben, zoals een grondboor, spijkertrekker of een leidingzoeker. Dit geeft aan dat er behoefte is aan dit soort gereedschap.

Bestuurlijk
De organisatie van de Bouwsteiger is in 2014 verandert. Kortweg komt de wijziging neer op:

  1. Het afschaffen van de loods-, uitleen- en gereedschapscoördinator.
  2. Het aanstellen van een 3-koppige loodscommissie die samen de loods en het gereedschap verzorgen.
  3. De ledenadministratie is ondergebracht bij de penningmeester.

In het bestuur is de functie van secretaris vacant.