Jaarverslag 2012

Financiën
De inkomsten zijn in verhouding met de laatste jaren iets teruggelopen. Zowel contributie als verhuur zijn licht gedaald. Of dit incidenteel is of een trend zullen we gaan zien. Voorlopig zijn ze voor het lopende jaar iets lager begroot. Aangezien de uitgaven ook lager uitvielen dan begroot, hebben we over 2012 toch een klein positief resultaat. Curieus genoeg komt dit grotendeels omdat er nauwelijks een beroep is gedaan op het buurtfonds. Waar 750 Euro begroot was voor uitgaven is er slecht 250 aangevraagd (bijdrage wijkfeest). Ook het onderhoud van gereedschap viel lager uit dan begroot. De exploitatiekosten daarentegen zijn iets hoger uitgevallen, dit door de aanschaf van een boekhoudpakket en een navordering voor gas, water en licht.
De reserveringen zijn nog niet allemaal op het gewenste niveau (met name de reservering onderhoud loods, is nog steeds negatief), maar we hebben dit jaar geen directe kosten gehad aan onderhoud, zodat de volledige dotering naar een aanvulling gaat.
Gezien het beeld van 2012 (en de jaren daarvoor) is er geen dwingende reden om het (financieel) beleid aan te passen. Inkomsten en uitgaven houden elkaar redelijk in balans, en die balans is voldoende om eventuele schommelingen op te vangen.

Winst en verliesrekening2011
2012
BedrijfsopbrengstenContributie 3.530
3.270

Verhuur 2.521
2.309

Verkoop 51
________
________
Totaal opbrengsten
6.102
5.579

BedrijfslastenVervanging gereedschap 520
500

Kosten loods (dot) 1.500
1.500

Kosten gereedschap (dot) 1.096
445

Organisatiekosten 2.814
2.965


________
________
Totaal bedrijfslasten 5.903
5.410________
________
Bedrijfsresultaat
199
169

Overige opbrengstenFinanciële baten en lasten
210
254

Dotatie buurtfonds 755

250________
________
Resultaat
-346
423


Balans per 31 december 2012


31 december 2011 31 december 2012
ActivaVaste activaGebouw 45.378
45.378

Gereedschap 4.682
4.182________
________


50.060
49.560
Vlottende activaVoorraden 469
469

Vorderingen 435
1.254

Liquide middelen 18.567
20.139________
________


19.471
21.862________
________
Totaal activa
69.531
71.42231 december 2011 31 december 2012
PassivaEigen vermogenKapitaal 63.490
62.744

Resultaat -346
137________
________


63.114
63.035

VoorzieningenDebiteuren 1.000
1.000

Onderhoud gebouw -2.967
-1.467

Verv. gereedschap 2.354
2.854

Onderh. gereedschap 1.000
1.000

Buurtfonds 5.000
5.000________
________


6.387
8.387


________
________
Totaal passiva
69.531
71.422


Begroting 2013


Begroting 2012 Resultaat 2012 Begroting 2013
Contributie 3.500 3.270
3.100
Omzet verhuur 2.500 2.309
2.200
Diverse baten 250 218
200
Baten totaal 6.250 5.797 5.500
Lasten


Kosten loods 1.500 1.500 1.500
Onderhoud gereedschap 1.000 445
500
Vervanging gereedschap 500
500
500
Organisatiekosten 2.500 2.965
2.500
Buurtfonds 750 250
500
Totaal lasten

6.250

5.410 5.500
Resultaat
137

 

Uitleen
Ledenbestand
De bouwsteiger heeft al een aantal jaar een stabiel ledenbestand. Een groot aantal leden is al jaren lid, maar er is ook verloop van mensen die de wijk verlaten. Om er zeker van te zijn dat het ledenbestand klopt hebben we dit jaar de lidmaatschapskaarten persoonlijk afgegeven.
We waren blij te zien dat dit vooral positieve reactief opgeleverd heeft.

Actieve leden
Om ons team te versterken gaan we ook dit jaar een aantal nieuwe leden werven.

Schade en vermissing
Op dit moment is het niet helemaal helder wat er moet gebeuren bij schade of vermissing. Dit jaar willen we bezien hoe we hiermee om willen gaan.
Over het algemeen hebben we zorgvuldige leners, maar we willen graag een eerlijke afhandeling garanderen.

Oponthoud in de zomer
Een aantal jaar werken we nu met het geautomatiseerde uitleensysteem, dit maakt vooral het administratieve werk erg makkelijk en inzichtelijk. De actieve leden zijn opgeleid voor het systeem, maar de ene zal er wat sneller me werken dan de andere. Vooral in de drukke zomermaanden kan dit voor klein oponthoud zorgen. Vanuit onze kant doen we ons best om alles zo snel mogelijk en netjes af te handelen en zullen we de deur niet dicht doen voordat iedereen geholpen is.


Bestuurlijk
Samenstelling bestuur en coördinatoren
De samenstelling van het bestuur en de coördinatoren is afgelopen jaar niet gewijzigd.

M.b.t. het onderhoud van het gereedschap en de mogelijke aanschaf van nieuw gereedschap hebben zich klachten voorgedaan. Er is daarom overleg geweest met de gereedschapscoördinator, die heeft aangegeven wegens privé-omstandigheden even onvoldoende heeft kunnen doen. Er zijn daarna enkele acties geweest om de gereedschapscoördinator in diens rol te ondersteunen.

Bouwsteiger Buurtfonds
Er is sprake geweest van een bijdrage aan speeltoestellen op het speelplein van de Jenaplanschool Wittevrouwen, locatie Poortstraat. Er is echter geen aanvraag ingediend.

Sponsoring wijkfeest
Ook dit jaar heeft de Bouwsteiger het wijkfeest gesponsord, conform de stilzwijgende verlenging van het sponsorcontract dat de Bouwsteiger en het Wijkfeest vorig jaar hebben afgesloten. Hierin is afgesproken dat er een vaste bijdrage wordt betaald en dat de Bouwsteiger garant staat voor een mogelijk exploitatietekort van het wijkfeest (tot een bepaald maximum).

Kortingen door leveranciers
Dit jaar is er door de penningmeester contact opgenomen met de leveranciers die korting gaven aan bouwsteigerleden, met de vraag of zij deze korting nog altijd willen geven. Er is één leverancier geweest die geen korting meer geeft (Glashandel Utrecht). De overige leveranciers blijven korting geven.

Voorpagina van de website
Op de voorpagina van de website stond altijd het laatste nieuws. Omdat hieraan nauwelijks nieuws werd toegevoegd, stond er ook nieuws op dat al lang geen nieuws meer was. De voorpagina is daarom aangepast.

Workshops
De lascursus die afgelopen zomer is georganiseerd voor de actieve leden was erg leuk. Daar is ook het idee ontstaan om vaken workshops te organiseren. Te denken valt aan tegelen, stucken, verfen, tuinondehoud, energiebesparing, etc. De workshops kunnen zowel voor actieve - als reguliere worden georganiseerd. Het bestuur is voornemens om een workshop-coordinator aan te stellen om e.e.a. te regelen. De kosten van de workshops (materialen e.d.) kunnen door de Bouwsteiger worden gedragen.

Gereedschap

UitleenOnderhoud & nieuw