Jaarverslag 2011

Financiën
De inkomsten vertonen hetzelfde beeld als de voorgaande jaren. Aan huur en verkoop hebben we zo’n 6000 aan inkomsten. De meeste jaren ruim voldoende om de uitgaven te dekken en een deel toe te voegen aan ons eigen vermogen. Zo niet in 2011. We sluiten af met een negatief resultaat van € -346. Voor een deel komt dit omdat de kosten aan het gereedschap wat hoger uitvielen, dat wil zeggen 1200 begroot, 1600 uitgegeven Onder de aanvulling van de voorziening vervanging zitten we vast (10% van de waarde wordt in mindering gebracht op de boekwaarde en toegevoegd aan de voorziening. De dotatie is iets hoger, omdat de voorziening weer op een mooi rond bedrag staat. Het buurtfonds is volgens afspraak weer aangevuld tot € 5000 en wordt de €755 die we dit jaar toegekend hebben ten laste gebracht van de exploitatie. Verder valt op dat de organisatiekosten over de begroting zijn gegaan. Voor een deel doordat de exploitatiekosten iets omhoog zijn gegaan, bijvoorbeeld doordat we nu een volledig gedigitaliseerde administratie hebben en dus ook een permanente internet toegang moeten hebben. Verder hebben we dit jaar naast het traditionele etentje voor actieve vrijwilligers een zomerBBQ gehouden. Gezellig, maar zorgde wel voor wat extra uigaven.

Dus dusverre geen zorgen. Wat in 2011 echter wel gebeur is, is een opknapbeurt voor de loods. Hier werd al geruime tijd vrijwillige tijd in gestoken, maar het tempo lag te laag en de belasting was te hoog. Reden voor het bestuur om te besluiten om een en ander uit te besteden. We nemen aan dat de meesten het resultaat hebben kunnen bewonderen. Echter het budget voor deze verbouwing (ruim € 4.500) zat niet meer in de reservering onderhoud loods. Hoewel het wellicht verdedigbaar om dit bedrag direct te onttrekken aan het eigen vermogen, hebben we dit niet gedaan en het door het bestuur afgesproken maximum (1500) gedoteerd. Daardoor is het resultaat voor 2011 redelijk, maar is de voorziening onderhoud momenteel negatief. We willen de ALV voorleggen of we dit accepteren en proberen in de komende jaren dit resultaat weg te werken. Of dat we de voorziening eenmalig aanvullen en een negatief resultaat accepteren. Ook kunnen we de jaarlijkse dotatie verhogen totdat we weer op een realistisch peil zijn.

Winst en verliesrekening

    2010   2011
Bedrijfsopbrengsten        
Contributie 3.570   3.530  
Verhuur 2.395   2.521  
    ________   ________
Totaal opbrengsten   5.956   6.102
         
Bedrijfslasten        
Vervanging gereedschap     520   
Kosten loods (dot) 1.000   1.500  
Kosten gereedschap (dot) 1.500   1.096  
Organisatiekosten 2.383   5.903  
  ________    ________   
Totaal bedrijfslasten 4.883  5.903 
    ________   ________
Bedrijfsresultaat   1.082   5.903
         
Overige opbrengsten      
Financiële baten en lasten   651   210
         
Dotatie buurtfonds   0   755
    ________   ________
Resultaat   1.742   -346


Balans per 31 december 2011

  31 december 2010 31 december 2011
Activa        
Vaste activa        
Gebouw 45.378   45.378  
Gereedschap 5.202   4.682  
    ________   ________
    50.580   50.060
Vlottende activa        
Voorraden 520   469  
Vorderingen 2.503   435  
Liquide middelen 19.225   18.567  
    ________   ________
    22.248   19.471
         
    ________   ________
Totaal activa   72.828   69.531
         
         
  31 december 2010 31 december 2011
Passiva        
Eigen vermogen        
Kapitaal 62.241   63.490  
Resultaat 1.742   -346  
    ________   ________
    63.983   63.114
         
Voorzieningen        
Debiteuren 1.000   1.000  
Onderhoud gebouw 384   -2.967  
Verv. gereedschap 1.834   2.354  
Onderh. gereedschap 627   1.000  
Buurtfonds 5.000   5.000  
    ________   ________
    7.845   6.387
    ________   ________
Totaal passiva   72.828   69.531


Begroting 2011

  Begroting 2011 Resultaat 2011 Begroting 2012
Contributie 3.500 3.530 3.500
Omzet verhuur 2.400 2.521 2.500
Diverse baten 300 261 250
       
Baten totaal 6.200 6.312 6.250
       
Lasten      
Kosten loods 1.500 1.500 1.500
Onderhoud gereedschap 1.200 1.069 1.000
Vervanging gereedschap   520 500
Organisatiekosten 2.500 2.814 2.500
Buurtfonds 1.000 755  750
       
Totaal lasten

6.200

6.658 6.250
       
Resultaat -346

Uitleen
Het Jaar 2011 stond in het teken van het werven van nieuwe uitleners of met andere woorden de nieuwe actieve bouwsteiger leden. Het bouwsteiger team draait al jaren op een vast team maar door wat verschuivingen en verloop was er behoefte aan nieuwe aanwas. We zijn actief mensen gaan benaderen en er zijn een aantal oproepen gedaan in de wijkkrant en op de bouwsteiger website en met succes. We kunnen melden dat we dit jaar met vier nieuwe uitleners zijn begonnen. Dit betekend dat de diensten beter in kunnen vullen. Aangezien dit de eerste nieuwe uitleners zijn die ook op het digitale uitleensysteem moeten gaan werken is er een korte cursus opgezet. Na een avond intensief werken met het systeem was het tijd voor een training on the job

Afgelopen periode hebben we vooral veel aandacht besteed aan het controleren van het gereedschap. Hierbij hebben we moeten concluderen dat een aantal gereedschapstukken aan vervanging toe zijn. Omdat we graag kwaliteit willen leveren is er besloten om voornamelijk voor de gereedschappen van Festool te gaan. Met dit type gereedschap kunnen we blijven garanderen dat de kwaliteit goed is.

We zijn ook begonnen met de controle van ons leden bestand. Een van de acties die direct zichtbaar zijn is de vraag bij het uitlenen van gereedschap of de contact gegevens nog kloppen. We hebben gemerkt dat in de loop van de tijd er nog al wat gegevens verouderd zijn.

Via de website krijgen we veel vragen over de uitleen van gereedschap. Het is ons beleid dat er geen gereedschap gereserveerd kan worden via de mail. Vragen over het gereedschap beschikbaarheid of eventueel suggesties voor nieuwe gereedschappen kunnen gestuurd worden via de site. We proberen de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.


Bestuurlijk
Samenstelling bestuur en coordinatoren
Het bestuur is het afgelopen jaar eigenlijk alszodanig bij elkaar gekomen. Er hebben zich wel enkele situaties voorgedaan, waarbij het bestuur via email tot besluitvorming is gekomen. Wel zorgt het bestuur ervoor aanwezig te zijn op de uitleenvergaderingen, zodat er nu in dit gremium meer besluitvorming plaatsvindt.

Ella Engbers heeft haar rol als secretaris neergelegd. Deze rol is overgenomen door Sanne Lamers. Jeroen Feierabend is in de feestcommissie vervangen door Richard van Hees.

Bouwsteiger Buurtfonds
Het buurtfonds heeft in 2011 aanmelding voor een project in de Griftstraat, ter hoogte van de kruising met de Bekkerstraat. Achter het bushokje is een pergola tegen de blinde muur geplaatst, waartegen enkele wisteria’s zijn gepoot. Tevens is er een beschotting aangebracht rondom de 3 bomen die daar staan. Binnen de beschotting is tuinaarde gestort en zijn planten geplant.

Verbouwing
De verbouwing van de loods heeft zoveel tijd in beslag genomen, dat er is besloten om dit uit te besteden. Eindelijk hebben we nu de beschikking over een keurig keukenblok met warm water en een koffiezetapparaat. Er is een verrijdbare zware tafel en er zijn klapstoelen. Op drukke uitleendagen kun je dus even met een kop koffie op een klapstoel wachten tot je aan de beurt bent. Ook op uitleenvergaderingen wordt hiervan gebruik gemaakt.

Gereedschap

UitleenOnderhoud & nieuw