Jaarverslag 2010

Financiën
Dit jaar verschillen de inkomsten weinig van de voorgaande jaren. Contributie en verhuur bleven ongeveer gelijk. Het resultaat wordt iets geflatteerd omdat er voor twee jaar rente is bijgeboekt. Dat was vorig jaar abusievelijk niet gedaan (de afschriften hiervan vallen na 1 januari), waardoor deze dit jaar als meevaller geboekt is. De kosten zijn aanmerkelijk lager dan vorig jaar. Hiervoor zijn twee redenen: Het systeem van afschrijvingen is totaal vervangen door reserveringen, waardoor de afschrijvingslasten niet meer ten laste van de exploitatie komen. En de organisatiekosten zijn aanmerkelijk lager dan in ons ‘jubileumjaar’ vorig jaar. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het jaarlijkse eten met de actieve vrijwilligers over de jaargrens is heengeschoven. Daarbij is er dit jaar niet gedoteerd aan het buurtfonds omdat deze niet is aangesproken. Levert ons een positief resultaat op van zo'n 17 en half honderd euro.

Op de balans is echter wel te zien dat de voorzieningen voor het onderhoud van het pand bijna zijn uitgeput. Naar verwachting hebben we de grootste uitgaven met het grootonderhoud van de afgelopen twee jaar wel gehad, maar voor de zekerheid is in de begroting de dotatie toch maar iets verhoogd. Verder is de verwachting dat het buurtfonds in 2011 wel aangesproken gaat worden (ivm de een committering aan het buurtfeest), waardoor in de begroting daar ook weer ruimte voor gemaakt is.

Winst en verliesrekening

    2009   2010
Bedrijfsopbrengsten        
Contributie 3.340   3.570  
Verhuur 2.668   2.395  
    ________   ________
Totaal opbrengsten   6.028   5.956
         
Bedrijfslasten        
Afschrijvingslasten 933      
Kosten loods (dot) 1.000   1.000  
Kosten gereedschap (dot) 1.500   1.500  
Organisatiekosten 3.329   2.383  
    ________   ________
Totaal bedrijfslasten   5.829   4.883
    ________   ________
Bedrijfsresultaat   199   1.082
         
Overige opbrengsten      
Financiële baten en lasten   3   651
         
Dotatie buurtfonds   5.000    0
    ________   ________
Resultaat   -4.798   1.742


Balans per 31 december 2010

  31 december 2009 31 december 2010
Activa        
Vaste activa        
Gebouw 45.378   45.378  
Gereedschap 10.643   10.470  
    ________   ________
    56.021   55.848
Vlottende activa        
Voorraden 513   513  
Vorderingen 1.048   2.174  
Liquide middelen 24.380   19.909  
    ________   ________
    25.941   22.596
         
    ________   ________
Totaal activa   81.962   78.444
         
         
  31 december 2009 31 december 2010
Passiva        
Eigen vermogen        
Kapitaal 62.043   62.241  
Resultaat 202   1.742  
    ________   ________
    62.245   63.983
         
Afschrijvingen        
Afschrijving   6.433    
         
Voorzieningen        
Debiteuren 1.000   1.000  
Onderhoud gebouw 2.377   384  
Verv. gereedschap 690   1.834  
Onderh. gereedschap 657   627  
Buurtfonds 5.000    5.000  
    ________   ________
    9.724   7.845
         
Kortlopende schulden        
Nog te betalen posten     42  
         
    ________   ________
Totaal passiva   78.444   78.444


Begroting 2011

  Begroting 2010 Resultaat 2010 Begroting 2011
Contributie 3.500 3.570 3.500
Omzet verhuur 2.500 2.395 2.400
Diverse baten * 660 300
       
Baten totaal 6.000 6.625 6.200
       
Lasten      
Afschrijvingslasten 1.000    
Kosten loods 1.000 1.000 1.500
Kosten gereedschap 1.500 1.500 1.200
Organisatiekosten 2.500 2.383 2.500
Buurtfonds 5.000   1.000
       
Totaal lasten

11.000

4.883 6.200
       
Resultaat -5.000 1.742

Uitleen
In 2010 is de digitale Uitleen van start gegaan en na deze eerste periode van digitale uitleen kunnen we zeggen dat het een succes is. Vooral in het begin hebben we veel geduld moeten vragen van onze leden om dat het ook voor ons nog even wennen was.

Binnenkort gaat al weer de tweede versie van het uitleen programma van start, hier is vooral een sterke verbetering gemaakt in het gebruiksgemak voor de uitlener. We gaan hierbij van uit dat we nog efficiënter de uitleen kunnen regelen en hopen de wachttijden terug te kunnen brengen.

Doordat alle contracten digitaal aangemaakt worden, kunnen we beter bijhouden waar het gereedschap is. We hebben daarom besloten nog maar een contract uit te printen. Dit is de versie die door beide partijen getekend wordt en die in de loods bewaard blijft. Er wordt dus geen contract meer meegegeven aan de lener van het gereedschap.

Ook zijn we deze periode van start gegaan met de digitale gebruiksaanwijzing. Dit wil zeggen dat we naast de papieren gebruiksaanwijzing ook een versie op onze Bouwsteiger web pagina zullen plaatsen. Het eerste exemplaar is al gemaakt en wel van de aanhanger. De komende periode zullen we stap gewijs alle uitleen items van een digitale gebruiksaanwijzing gaan voorzien die altijd geraadpleegd kan worden via onze site http://debouwsteiger.nl/ onder hoofdstuk gereedschap.

Aandacht punt is nog het defecte gereedschap dat ingeleverd wordt. We willen graag goedwerkend gereedschap uitlenen. Natuurlijk begrijpen we dat waar gewerkt wordt zaken kapot kunnen gaan. Meestal komen we hier uit door zelf te repareren of dit te laten doen, alleen bij nalatigheid of duidelijk verkeerd gebruik zullen we een beroep doen op de huurder. Nu merken we vaak dat defecten niet gemeld worden, wij zullen hier beter op gaan letten bij inleveren maar we verwachten vooral ook een proactieve houding van de huurders. Alleen hierdoor kunnen we er voor zorgen dat we niemand hoeven teleur te stellen met slecht of niet werkend gereedschap.


Bestuurlijk
Samenstelling bestuur en coordinatoren
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. De rol van uitleencoordinator is belegd bij JeroenThijsen en Marian Spiertz. Jeroen zal nieuwe leden werven en inwerken, Marian zorgt voor de inroostering.

Bouwsteiger Buurtfonds
Het buurtfonds heeft in 2010 geen aanmelding voor projecten gehad. Er is dus ook geen beoordeling van projecten geweest, noch zijn er gelden toegekend.

Vereniging van Eigenaren
In 2010 is er goot onderhoud uitgevoerd aan het pand. Het gaat hierbij voornamelijk om schilderwerk aan de buitenzijde. Zie ook de balans.

De bouwsteiger digitaal
Er hebben zich in 2010 geen noemenswaardige problemen voorgedaan met de hardware, noch met het digitaal uitlenen. De doelstelling om meer contact te krijgen met àlle 350 leden van de verening is maar ten dele behaald. Veel mensen die iets komen lenen hebben vooraf weliswaar gekeken of een bepaald gereedschap te lenen is en wat het kost, maar van het uitzetten van enquetes en het versturen emails (bv met een digitale nieuwsbrief) is niets terecht gekomen.

Gereedschap

Uitleen
Kennelijk heeft de wijk massaal gekozen voor groot onderhoud aan de voor- en achtergevels. De 2 buitensteigers werden in totaal 90 periodes uitgeleend, voor gemiddeld 3 periodes per keer. Al die calorieën bij het op- en afbouwen! Soms was het afbouwen, en meteen doorschuiven naar iemand verderop in dezelfde straat ('wijksaamhorigheidbevorderend'!).
Ook frappant dit jaar: twee verfstrippers die de aanhanger van de vierde plaats afhouden (27 om 22 periodes), al moet gezegd dat daar slechts 5 personen voor verantwoordelijk waren. Idem voor 2 van de 7 stempels, samen goed voor 38 periodes (4 personen). Ergens daartussen nog de 6 ladders, in totaal 49 periodes. Er is dus veel geklommen het afgelopen jaar. En gestempeld ... en gestript!! Speciale vermelding voor de behangafstomer (al zeer vele jaren een paradepaardje) en de hogedrukspuit, resp. 16 en 13 periodes. Hulde!
(NB: de hier genoemde getallen zijn van 1 maart t/m 31 december.)

Onderhoud & nieuw
Aanhanger
heeft een grondige servicebeurt ondergaan, waarbij het neuswiel en de bedrading zijn vervangen; het disselslot moet sindsdien op een specifieke manier worden bevestigd, waarvoor Jeroen T. een fraaie gebruiksaanwijzing heeft gemaakt.
Muurgroefzaag
2 nieuwe zaagbladen (plus 2 reservebladen) aangeschaft, ditmaal geen verschillende bladen voor verschillende steensoorten maar universele bladen (dit alles nog in 2009); mag overigens niet meer zonder bouwstofzuiger worden uitgeleend!
Schuurmachines
één van de twee bandschuurmachines is overleden, alsmede 1 van de 3 vuistschuurmachines; nieuw is echter de roterende schuurmachine ('Rotex') van Festool (Ø 150 mm), die deze leemte opvult, met name voor de grotere oppervlakken (deuren, kasten, tafels, en óók vloeren); mocht het assortiment hierdoor verschralen, dan is wellicht een 'delta'-schuurmachine (zo'n kleine driehoekige, ook wel 'muis' genaamd) een aanvulling.
Handcirkelzaag
zaagblad vervangen door een nieuw blad, dat bij het eerste gebruik beschadigd raakte; vervolgens oude en nieuwe blad opnieuw laten slijpen; oude dient nu als reserveblad.
Elektrische schaaf
was doorgebrand; ter reparatie aangeboden: te duur ...! ; nieuwe aangeschaft voor weinig meer dan de reparatiekosten, iets smaller dan de vorige (65 i.p.v. 85 mm), maar véél lichter en wendbaarder.
Afkortzaag
er wordt nog onderzoek gedaan naar een model ter vervanging van de oude DeWalt machine (simpeler, minder toeters en bellen, maar zonder concessies m.b.t. veiligheid van de lener!); huidige suggestie: de zogenaamde 'Plintenzaag' van Festool.
Rioolveer
nieuw model met 'slinger'-functie aangeschaft ('Bouwsteiger'-geel, prachtig!!).
Steiger #3
2 nieuwe beveiligingsclips t.b.v. steiger-'hekken' aangeschaft.
Losse gehoorbescherming & veiligheidsbrillen
nieuw aangeschaft, 4 stuks van elk.
Hondje #1
na vele maanden afwezigheid op onverklaarbare wijze teruggekeerd op het oude nest.
Nietmachines #1 & #2
1 nieuwe accu aangeschaft (oude wilde niet meer opladen) en de accu's afhankelijk van hun respectievelijke lader (Makita vs. Novus) verdeeld over de beide koffers.