Jaarverslag 2008

Financiën
De Vereniging kan terugkijken op 2008 als een solide financieel jaar. De inkomsten van zowel contributie als verhuur van gereedschap zijn iets gestegen ten opzichte van 2007. De kosten zijn ongeveer gelijk gebleven, hoewel wel iets anders opgebouwd. Bovendien is er een 'meevaller' doordat de rente van de spaarrekening, die in januari bijgeschreven wordt, vorig jaar niet in het resultaat is meegenomen, en nu dus bij het resultaat van dit jaar komt. Al bij al levert dit een (iets vertekend) resultaat op van ruim € 2.400. Iets waar we tevreden over kunnen zijn.

Wat betreft de kostenkant. Zoals jullie wellicht is opgevallen is er in 2008 het een en ander aan de loods gebeurd, waardoor de kosten voor de onderhoud van het gebouw omhoog zijn gegaan. Echter nog niet zoveel dat de voorziening is aangetast, dit gebeurd pas als de kosten boven de € 1000,= komen (maximum dotatie). Ook aan onderhoud van gereedschap is extra uitgegeven, maar vorig jaar was deze post ook extreem laag. De organisatiekosten zijn dit jaar ruim omlaag gegaan. Vaste kosten zoals drukwerk, verzekeringen zijn licht gestegen, maar doordat het jaarlijkse etentje onder de begroting bleef en een soberder opzet van de nieuwjaarsborrel zorgden voor een besparing.

Wat betreft de balans: deze is iets beter geworden doordat het resultaat toegevoegd is aan het eigen vermogen. De voorzieningen waren in 2006 en 2007 al op het door het bestuur vastgestelde maximum gebracht, zodat slechts het doteren van de kosten voor onderhoud resp. vervanging op de exploitatie drukken. Afschrijvingen vinden alleen plaats op het gereedschap (10% per jaar). De loods zelf, waarvan de aanschafkosten geheel zijn terugbetaald, wordt niet afgeschreven.

Voor wat betreft de begroting van 2009: deze verschilt niet zoveel van die van 2008. De inkomsten zijn iets hoger geschat dan in 2008, op basis van het uiteindelijke resultaatresultaat. De begroting van 2008 jaar is echter niet gerealiseerd omdat de geplande uitgave die betrekking heeft op het buurtfonds nog niets is gedaan. In 2009 hopen we dat dit wel gebeurt, zie ook elders in dit verslag.

Winst en verliesrekening over 2008

 2007   2008 
 Bedrijfsopbrengsten    
 Contributie3.435  3.510  
 Verhuur2.440  2.660  
 Verkopen27    
   _____  _____
 Totaal opbrengsten  5.902 6.170
     
 Bedrijfslasten    
 Afschrijvingslasten  1.043  1.044 
 Kosten loods 544 862 
 Kosten gereedschap (dot)33  489 
 Organisatiekosten 2.679 1.901 
     
 Totaal bedrijfslasten  4.299  4.296
  _____   _____
 Bedrijfsresultaat  1.603  1.874
     
 Overige opbrengsten  28 
 Financiële baten en lasten  102  512
   _____ _____ 
 Resultaat  1.713  2.414

 Balans per 31 december 2008 

  31 december 2007 31 december 2008
 Activa    
 Vaste activa    
 Gebouw  

 45.378

 
 Gereedschap

 

 

 10.643

 
  

 51.790

 

 56.021

 Vlottende activa    
 Voorraden

 513

 

 513

 
 Vorderingen

 1.139

 

 1.048

 
 Liquide middelen

 20.056

 

 24.380

 
  

 21.708

 

 25.941

     
 Totaal activa 

 77.498

 

 81.962

     
     
  31 december 2007 31 december 2008
 Passiva    
 Eigen vermogen    
 Kapitaal

 62.893

 

 64.629

 
 Resultaat

 1.713

 

 2.414

 
  

 64.606

 

67.043

     
 Afschrijvingen    
 Afschrijving 

 4.392

 

5.436 

     
 Voorzieningen    
 Debiteuren

 1.000

 

 1.000

 
 Onderhoud gebouw

 5.000

 

 5.000

 
 Verv. gereedschap

 2.000

 

 2.000

 
 Onderh. gereedschap

 500

 

 500

 
  

 8.500

 

 8.500

     
 Kortlopende schulden 

 

  
 Nog te betalen posten  

 977

 
 Rabobank  

 6

 
    

 983

     
 Totaal passiva 

 77.498

 

 81.962


Begroting 2009

  Begroting 2008  Resultaat 2008  Begroting 2009
 Contributie

 3.000

   

 

 Omzet verhuur

 2.000

 

 3.510

 

 3.500

 Omzet verkopen

 p.m.*

 

 2.660

 

 2.500

 

              

 

             

 

             

 Baten totaal

 5.000

 

 6.170

 

 6.000

     

 

 Lasten     
 Afschrijvingslasten

 1.000

 

 1.044

 

 1.000

 Kosten loods

 1.000

 

 862

 

 1.000

 Kosten gereedschap

 300

 

 489

 

 500

 Organisatiekosten

 2.000

 

 1.901

 

 2.000

 Buurtfonds

 5.000

 

 **

 

 5.000

 

               

 

               

 

               

 Totaal lasten

 9.300

 

 4.296

 

 9.500

      
 Resultaat

 -4.300

 

 2.414

 

 -3.500***

* in- en verkoopprijs nagenoeg gelijk
** doorgeschoven naar 2009
*** negatief resultaat t.l.v. eigen vermogen

Gereedschap

Meest uitgeleende gereedschap
Opvallend was het feit dat er het afgelopen jaar slechts een aantal gereedschappen een grote bezettingsgraad hadden, te weten de ladder, de behangafstomer, de kamerrolsteiger, de gewone steigers en de aanhanger en dan met name in de lenteperiode. Daarnaast was de kruiwagen ook nog een grote favoriet. Incidenteel werden uitgeleend de nietmachine, vuistschuurmachine en de bandschuurmachine. De overige gereedschappen werden zeer beperkt, tot helemaal niet uitgeleend.

Nieuwe aanschaf
Het jaar 2008 stond te boek als het jaar waarin weinig gereedschap aangeschaft werd. Er kwamen slechts een nieuwe speciekuip, voorhamer, stenen kruiwagen en een bouwstofzuiger bij.

Reparaties
De bandschuurmachine werd ter reparatie aangeboden nadat deze oneigenlijk gebruikt werd bij het opschuren van een vloer en bleek vervangen te moeten worden. De Festool schuurmachine en de Makita combihamer werden wel gerepareerd. De hogedrukreiniger moest ook hoognodig vervangen worden, maar aangezien dit een grote aanschaf was, werd het naar het volgende jaar doorgeschoven.

Gereedschapsinspectie
Het in 2007 ingevoerde inspectie- en onderhoudsuur, aansluitend op de uitleen, werd ook dit jaar voortgezet, zij het op iets minder frequente basis dan het jaar ervoor.

Uitleen
De uitleen is ook in 2008/2009, dankzij de inzet van de uitleengroep, zonder noemenswaardige problemen verlopen. Wel is de loods enkele malen tijdens de schoolvakanties gesloten geweest, omdat de uitleengroep merendeels uit vaders en moeders met schoolgaande kinderen bestaat. Hierdoor hebben sommige van u voor een gesloten deur gestaan, hiervoor onze excuses. Op onze nieuwe website (onder actueel) vindt u de aankondiging wanneer de loods door overmacht gesloten is. Het voorjaar en najaar zijn de drukste perioden in de loods, door goed voorbereid naar de loods te komen helpt u de uitleen vlotjes te laten verlopen. Ook is het van belang in deze periode: steigers, aanhangwagen en elektrisch gereedschap (minimaal een week van te voren) te reserveren. Hieronder even kort waar u op moet letten wanneer u gereedschap komt lenen:

  • Neem uw lidmaatschapskaart en legitimatie (rijbewijs of paspoort) mee.
  • Controleer of u het gereedschap in goede staat mee krijgt: op de kist staat wat er in hoort te zitten, vraag om een handleiding, controleer zo nodig in de loods of het gereedschap werkt. Ontbrekende onderdelen moeten op het uitleencontract vermeld zijn, anders wordt u er op aangesproken als u gereedschap terug brengt.
  • Vraag de aanwezige uitleners om uitleg over het gebruik van het gereedschap en vraag ons gerust om advies.
  • U hoeft geen borg of andere kosten te betalen, vandaar dat wij altijd om legitimatie vragen.
Tijdens de uitleen:
  • Als u het gereedschap langer nodig heeft dan voorzien, of langer dan de maximale uitleenperiode van 4 weken, moet bij de loods langs om na te gaan of iemand anders het gereedschap niet heeft gereserveerd, in dat geval moet u het gereedschap inleveren. Anders geldt weer een maximale uitleen periode van 4 weken.
Als u gereedschap terug brengt:
  • Zorg dat het gereedschap schoon is.
  • Controleer thuis of alle onderdelen, sleutels van sloten en eventuele gebruiksaanwijzing er zijn.
  • Zorg dat u genoeg geld bij u heeft, liefst gepast.
  • Als het gereedschap stuk is gegaan tijden uw uitleen termijn, dan moet u (bij inlevering) de borg betalen (zie prijslijst). De gereedschapbeheerder beoordeelt of het gereedschap door oneigenlijk gebruik is beschadigd of door slijtage. Dit wordt niet gedaan door de uitleners in de loods! Meestal blijkt trouwens dat het gereedschap stuk is door slijtage, in dat geval krijgt u de borg terug.
  • Het is handig als u uw kopie van het uitleencontract meeneemt, maar dit is niet noodzakelijk.