Jaarverslag 2007

Overzicht 2007 en verwachting voor 2008

De actieve leden hebben er weer voor gezorgd dat het een goed jaar is geweest. Bij deze, namens het bestuur en de gehele vereniging: bedankt!

In 2007 is gestart met de uitvoering van het loodsplan van Adrie en Richard, om de beschikbare ruimte beter te kunnen benutten. Allereerst heeft Adrie de werkbank en dichte kasten vervangen door een grote open kast. Hiermee is een beter overzicht en een grotere toegankelijkheid gerealiseerd, voor het ‘kleine’ gereedschap. Vervolgens is het bureel uitgebroken en de oude bureaus zijn vervangen door een kleine schrijftafel. De volgende zaken staan nu op de rol:
1. Het bouwen van een afdak op het plaatsje.
2. De aanleg van de elektra en de afwerking van de nieuwe draagbalk.
3. De aanleg van een keukenblok.
4. Een nieuw systeem om de ladders te plaatsen.
5. Een nieuw planbord.
6. Vervangen van de gaskachel.
Bij het opruimen zijn oude zaken weggegooid en is veel opgeschoond. Alle informatie voor uitleners is up-to-date.

Nieuw is ook dat de gereedschapscoördinator voor het onderhoud van het gereedschap een andere werkwijze heeft geïntroduceerd.  De gereedschapinspectie wordt nu ingeroosterd, zodat structureel aan het onderhoud wordt gewerkt. Er zijn inmiddels 3 inspecties geweest en het lijkt goed te werken. Het is niet alleen goed voor het gereedschap, maar ook leren de uitleners het gereedschap veel beter kennen, controleren en gebruiken.
 
Financiën

Maakten we ons vorig boekjaar zorgen over het verminderen van de inkomsten uit verhuur en contributie? In 2007 blijkt dit niet helemaal terecht. Zowel de verhuur van gereedschap als de inkomsten uit lidmaatschap zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel is het zo dat het totale resultaat niet hoger is geworden: aan de uitgavenkant zijn we namelijk ook omhooggegaan. Aan de ene kant niet zo'n wonder omdat alle kosten hoger worden (OZB, drukwerk, verzekeringen, etc.) aan de andere kant is het wel zo dat er meer dan begroot is uitgegeven aan sociale zaken zoals borrels en eten. Op zich geen probleem omdat het voor de cohesie van de vereniging en de motivatie van de actieve vrijwilligers niet erg is om hierin te investeren. Aan de andere kant willen we ook verantwoord met het verenigingsgeld omgaan. Reden waarom het bestuur dit jaar een gedragscode opgesteld heeft voor uitgaven rond deze activiteiten.

Wat betreft de balans: deze is iets beter geworden doordat het resultaat toegevoegd is aan het eigen vermogen. De voorzieningen waren in 2005 en 2006 al op het door het bestuur vastgestelde maximum gebracht, zodat slechts het doteren van de kosten voor onderhoud resp. vervanging op de exploitatie drukken. Afschrijvingen vinden alleen plaats op het gereedschap (10% per jaar). De loods zelf, waarvan de aanschafkosten geheel zijn terugbetaald, wordt niet afgeschreven.

Voor wat betreft de begroting van 2008: deze verschilt niet zoveel van die van 2007, waarbij de inkomsten iets hoger geschat zijn dan in 2007, op basis van het resultaat. De begroting van 2007 jaar is echter niet  gerealiseerd omdat de  geplande uitgave die betrekking heeft op het buurtfonds nog niet is gedaan. Het blijkt toch bewerkelijker dan gedacht dit op te zetten en uit te voeren. In 2008 hopen we dat dit wel gebeurt. De uitgaven die in 2007 niet gedaan zijn, staan nu op de begroting van 2008.

Winst en verliesrekening over 2007

 2006   2007 
 Bedrijfsopbrengsten    
 Contributie  2.875 3.435 
 Verhuur  2.056 2.440 
 Verkopen   27
   _____  _____
 Totaal opbrengsten  4.931 5.902 
     
 Bedrijfslasten    
 Afschrijvingslasten 933  1.043 
 Kosten loods 643 544 
 Kosten gereedschap 87  33 
 (dot)**    
 Organisatiekosten 1.950 2.679 
  _____  _____ 
 Totaal bedrijfslasten 3.613  4.299
     _____
 Bedrijfsresultaat  1.318  1.603
     
 Overige opbrengsten   
 Financiële baten en lasten  346  102
   _____ _____ 
 Resultaat  1.644  1.713

 Balans per 31 december 2007 

  31 december 2007 31 december 2008
 Activa    
 Vaste activa    
 Materiële vaste activa

 54.704

   
  

 54.704

 

 55.790

 Vlottende activa    
 Voorraden

 620

 

 513

 
 Vorderingen

 1.245

 

 1.139

 
 Liquide middelen

 18.392

 

 20.056

 
  

 20.257

 

 21.708

     
 Totaal activa 

 74.961

 

 77.520

     
     
  31 december 2006 31 december 2007
 Passiva    
 Eigen vermogen    
 Kapitaal

 61.229

 

 62.893

 
 Resultaat 2006/2007

 1.664

 

 1.893

 
  

 62.893

 

64.732

     
 Afschrijvingen    
 Afschrijving 

 3.349

 

4.392 

     
 Voorzieningen    
 Debiteuren

 1.000

 

 1.000

 
 Onderhoud gebouw

 5.000

 

 5.000

 
 Verv. gereedschap

 2.000

 

 2.000

 
 Onderh. gereedschap

 500

 

 500

 
  

 8.500

 

 8.500

     
 Kortlopende schulden 

 219

  
     
 Totaal passiva 

 74.961

 

 77.624


Begroting 2008

 Baten   Lasten 
 Contributie

 3.000

  Afschrijvingslasten

 1.000

 Omzet verhuur

 2.000

  Kosten Loods

 1.000

 Omzet verkopen

 p.m.*

  Kosten gereedschap

 300

 

          

  Organisatiekosten

 2.000

 Baten totaal

 5.000

  Buurtfonds

 5.000

    

           

    Lasten totaal

 9.300

* in- en verkoopprijs nagenoeg gelijk
 

Gereedschap

Het uitleenbeeld is afgelopen jaar niet veel anders dan het jaar daarvoor (2006). De toppers waren ook dit jaar populair, zij het dat de ladders minder gebruik in gebruik waren (76 perioden uitgeleend, tegenover 91 maal in 2006). Hun eerste plaats weten ze te behouden, maar ze komen in zicht van de steigers, die  met 53 perioden (55 in 2006) goed mee blijven komen De kamerrolsteigers blijven op drie met 48 (47) perioden en de aanhanger is  met 31   perioden constant gebleven. Wittevrouwen is even uitgeschilderd, want de verftripper, die verleden jaar furore maakte, heeft dit jaar schamel gepresteerd. De vijfde plaats is ingenomen door de vuistschuurmachines (18), die daarmee een reeks van andere gereedschappen net voor blijft.
In dit kielzog zit ook de bouwstofzuiger, die helaas wat problemen oplevert, omdat de stofafzuiging niet altijd naar behoren werkt, Voorlopig is als reden gelokaliseerd het aanzuigen van valse lucht door de slang, alsmede koppelproblemen. Hieraan wordt gewerkt. Een kruiwagen is opgelapt, de andere twee zijn definitief doorgeroest en zullen dus vervangen worden. Voorts is de voorhamer aan vervanging toe. Allerlei klein werktuig wordt incidenteel uitgeleend,  waarbij blijkt dat aan gereedschap, waarvan het vermoeden bestond dat die in het ronde archief zouden eindigen, toch weer behoefte te bestaan (bijv. potkrik, pijpensnijder, gasbetonzaag). Een spectaculaire stijging in het gebruik met 450 % werd waargenomen bij de rioolveer, maar het uitleenaantal (11) is niet zo dramatisch, dat wij ernstig aan de rioolkwaliteit van Wittevrouwen moeten gaan twijfelen.
Probleem blijft bij het uitlenen dat gereedschap stuk gaat door onoordeelkundig gebruik. Kwetsbaar blijven bijvoorbeeld de aanhangwagen, waarvan het steunwiel bij het rijden over een drempel sneuvelt doordat het onvoldoende omhooggedraaid is, en de schuurzooltjes van de vuistschuurmachines, die geruïneerd worden doordat er net te veel kracht op uitgeoefend wordt op de machine (die zelf zijn werk-op-eigen-kracht moet kunnen doen). Voorts verdwijnen door achteloosheid nog steeds onderdelen.

Om het gereedschapsonderhoud op peil te houden is begonnen met het instellen van  een
maandelijks inspectie- en onderhoudsuur aansluitend op de uitleen, waarbij bij toerbeurt de vrijwilligers ingeschakeld worden. Dit als vervanging van de inspectie tijdens de uitleen zelf, waar te weinig continuïteit in zat. Voorlopig wordt dit op maandag gecoördineerd door Arnold van Reemst, op donderdag door Rob Beffers. Elke maand wordt op een beperkt aantal zaken klein onderhoud verricht, terwijl daarnaast al het andere gereedschap op den duur een keer onder handen genomen wordt. De  avonden zijn een platform voor het uitwisselen van concrete ervaringen en dienen daarmee tevens tot deskundigheidsbevordering. Wij hopen dat daarmee op den duur alle vrijwilligers in staat zijn om bij de uitleen concrete adviezen mee te geven wat tevens de duurzaamheid van het gereedschap ten goede zal komen.


Uitleen

De uitleen is ook in 2008, dankzij de inzet van de uitleengroep, zonder noemenswaardige problemen verlopen.

We hebben dit jaar, helaas, wel afscheid moeten nemen van Heiltje van Rijswijk die plotseling is overleden. Heiltje is meerdere jaren actief geweest als uitleenster en is daarnaast loodscoördinator geweest. Zij heeft ervoor gezorgd dat de loods een huiselijke 'touch' kreeg.

Verder zijn vertrokken Pieter Groenendijk (het actieve lid met de meeste dienst jaren op zijn naam), en Temmy Bakker. Daarnaast hebben een aantal leden uit de uitleengroep, om privé redenen, een stapje terug moeten doen met de belofte dat ze in de toekomst weer inzet baar zullen zijn. Het gaat om: Arthur, Pierre en Truida. Daarom zijn we opzoek naar nieuwe gezichten!

Als lid van de uitleengroep draai je twee keer per kwartaal een dienst van één uurtje op maandag- of donderdagavond samen met een collega. En help je mee met het gereedschapsonderhoud: twee keer per jaar samen met 4 anderen. Daarnaast is er één keer per kwartaal een vergadering/borrel waarop je je mede “actieve-Bouwsteigers” kan treffen onder het genot van een drankje en hapje. En dat is nog niet alles, want de feestcommissie organiseert ook nog een nieuwjaarsborrel en etentje voor alle actieve leden. Dus meld je aan (zie ook de oproep van de voorzitter)!

Op 17 mei, gaan de handen uit de mouwen. Het doel is om dan eens flink vorderingen te maken met de verbouwing van de loods. Wat gaat er gebeuren:
• Grote voorjaarsopruiming in de loods en het plaatsje achter de loods
• De oude muurkast wordt verwijderd uit het kantoor evenals alle spullen die daar op staan. Daarvoor in de plaats komt nog een werkblad
• Elektriciteit en verlichting aanleggen
• Vloerbedekking in het kantoor wordt vervangen en gelijk getrokken met de rest van de loods
• Er wordt een overkapping in de tuin aangelegd voor de kruiwagens en stempels
Zoals je ziet een hele lijst. Het zou fijn zijn als enkele leden van de vereniging mee zouden willen doen met (een deel van ) de uitvoering hiervan. In ruil daarvoor bieden wij koffie met taart, een lekkere lunch en natuurlijk de gebruikelijke gezelligheid.
Als je dat leuk lijkt neem dan contact op met Richard van Hees, email: rm.vanhees@gmail.com
 

25-jarig bestaan

In 2010 bestaat De Bouwsteiger 25 jaar. Ons lijkt het leuk om hier veel aandacht aan te besteden en om zo ook weer een nieuwe impuls te geven aan de jaren die voor ons liggen.

Vorig jaar is al besloten om een buurtfonds op te richten, waar de ‘winst’ van De Bouwsteiger naar toe zou kunnen vloeien. Met flyers willen we alle wijkgenoten op dit fonds attent te maken én daarin een oproep doen om de zitting te nemen in de beoordelingscommissie van dit buurtfonds.
Dit is lijkt ons een goede gelegenheid om gelijktijdig ruchtbaarheid te geven aan het 25-jarig bestaan van de bewonersvereniging.

Er zijn natuurlijk nog veel meer ideeën welkom. Vanaf nu zullen we die verzamelen en mee geven aan een voor die gelegenheid op te richten commissie.


Aantal uitleningen

Op de vorige ALV is gesproken over het teruglopend aantal uitleningen. Veel mensen hadden het gevoel dat dit het geval was en als mogelijke oorzaken werd het volgende geopperd:
• Veel huizen zijn al verbouwd.
• Gereedschap is zo goedkoop geworden dat mensen dit zelf aanschaffen.
• De wijkbewoners zijn zo welvarend dat zij minder zelf klussen dan voorheen. Er worden veel aannemers en klusjesmannen (o.m. uit Polen) gesignaleerd.

Zoals afgesproken hebben we dit onderzocht en we komen daarbij op de volgende cijfers:

Aantal verhuren

 Categorie

2003

2004

2005

2006

2007

 Aanhanger

28

31

25

22

22

 Behangen

 8

11

11

5

13

 Bouwen en slopen

 26

49

62

16

27

 Diversen

 39

57

42

30

41

 Electrisch gereedschap

46

51

51

32

41

 Steiger & ladder 

 66

73

70

64

64

 Tuin & grondgereedschap

27

24

20

19

19

Aantal periodes

 Categorie

2003

2004

2005

2006

2007

 Aanhanger

29

29

33

20

30

 Behangen

4

8

7

3

9

 Bouwen en slopen

28

37

61

13

24

 Diversen

26

22

27

29

35

 Electrisch gereedschap

50

55

57

36

36

 Steiger & ladder 

122

208

112

94

102

 Tuin & grondgereedschap

9

14

8

12

8

De cijfers over het aantal periodes dat een categorie is uitgeleend kloppen niet helemaal, omdat de uitleenprijzen niet constant zijn geweest. De cijfers laten echter wel een duidelijke trend zien. Het klopt dat er sinds 2005 een daling is geweest, maar het gehele plaatje laat toch zien dat er geen reden tot zorg is. In 2007 zijn er weer meer uitleningen geweest dan in 2006 en ook het aantal periodes dat er verhuurd is weer toegenomen. We zullen dit volgend jaar ook weer monitoren.