Jaarverslag 2013

Financiën
De bouwsteiger heeft een prima resultaat behaald in 2013. Op de W&V rekening zien we een batig saldo van bijna € 700. Voor een gedeelte komt dit omdat de organisatiekosten ruim lager zijn dan vorig jaar, voor een groot deel te verklaren uit het feit dat we vorig jaar een nieuw boekhoudprogramma hebben aangeschaft. Aan de andere kant zijn de inkomsten uit verhuur dit jaar lager dan de vorige jaren. Het is niet duidelijk of dit ligt aan minder uitleen of aan lagere huurprijzen.

De inkomsten uit contributie (en dus het ledental) zijn gestegen. Bij het opmaken van de jaarrekening van 2013 bleek echter, dat er een incassopost voor contributie 2012 te zitten, die niet in dat jaar geconfisqueerd was. Deze post is nu gecorrigeerd in 2013, maar het betekent dus dat het resultaat van 2012 € 170 hoger was en de inkomsten van contributie elkaar dus nauwelijks ontliepen.

Verder zijn de financiële baten van 2013, met name rente, iets hoger omdat het overschot op de rekening courant direct op de spaarrekening is gestort. Dit leverde € 150 aan extra rente op. De reserveringen zijn alle nu positief, hoewel de reservering voor vervanging gereedschap flink is uitgeput, omdat we dit jaar flink hebben geïnvesteerd in de vervanging van diverse items. De reservering loods is weer positief, omdat we dit jaar niet hebben hoeven investeren in onderhoud c.q. verbouw.

Voor zover het er nu uitziet is er geen reden om de jaarlijkse doteringen aan te passen. Wel zou men zich kunnen afvragen of de reservering debiteuren aangehouden moet worden. Dit is een statische post, waar (voor zover na is gegaan) nog nooit een beroep op is gedaan.

Gezien het beeld van 2013 (en de jaren daarvoor) is er mijns inziens geen dwingende reden om het (financieel) beleid aan te passen. De exploitatie vertoont geen onrustbarende verschillen met de begroting en de reserveringen en zeker het eigen vermogen zijn ruim voldoende om tegenvallers op te vangen.

Winst en verliesrekening2012
2013
BedrijfsopbrengstenContributie 3.270
3.380

Verhuur 2.309
1.981

Verkoop

________
________
Totaal opbrengsten
5.579
5.361

BedrijfslastenVervanging gereedschap 500
500

Kosten loods (dot) 1.500
1.500

Kosten gereedschap (dot) 445
500

Organisatiekosten 2.965
2.477


________
________
Totaal bedrijfslasten 5.410
4.977________
________
Bedrijfsresultaat
169
134

Correctie 2012170
Financiële baten en lasten
218
395

Dotatie buurtfonds 250

250________
________
Resultaat
137
699


Balans per 31 december 2012


31 december 2012 31 december 2013
ActivaVaste activaGebouw 45.378
45.378

Gereedschap 4.182
6.650________
________


49.560
52.028
Vlottende activaVoorraden 469
660

Vorderingen 1.254


Liquide middelen 19.985
19.912________
________


21.268
20.572________
________
Totaal activa
71.422
72.60031 december 2012 31 december 2013
PassivaEigen vermogenKapitaal 62.744
64.996

Resultaat 137

699________
________


62.881
65.695

VoorzieningenDebiteuren 1.000
1.000

Onderhoud gebouw -1.467
33

Verv. gereedschap 2.854
147

Onderh. gereedschap 1.000
414

Buurtfonds 5.000
5.000________
________


8.387
6.594

Kortlopende schuldenNog te betalen posten
311________
________
Totaal passiva
71.268
72.600


Begroting 2013


Begroting 2013 Resultaat 2013 Begroting 2014
Contributie 3.100 3.380
3.300
Omzet verhuur 2.200 1.981
2.000
Diverse baten 200 565
300

________ ________ ________
Baten totaal 5.500 5.926 5.600
Lasten


Kosten loods 1.500 1.500 1.500
Onderhoud gereedschap 500 500
500
Vervanging gereedschap 500
500
500
Organisatiekosten 2.500 2.477
2.600
Buurtfonds 500 250
500

________ ________ ________
Totaal lasten

5.500

5.227 5.600
Resultaat
699

 

Uitleen
Ledenbestand
Het aantal leden is (zoals altijd) ongeveer gelijk gebleven. Net als het jaar er voor is gekozen om de lidmaatschapskaarten persoonlijk af te geven.

Actieve leden
In 2013 is er 1 actief lid gestopt. Er is dus ruimte voor nog enkele actieve leden. De voorkeur gaat uit naar vrouwen, simpelweg omdat de verhouding (veel) te scheef is.

Gereedschap
De aanhanger is in 2013 40 maal uitgeleend en is daarmee koploper. Zoals altijd wordt de aanhanger gevolgd door ladders en steigers. In totaal zijn er 64 verschillende soorten gereedschap uitgeleend met een gemiddelde uitleenduur van zo'n 3 weken (hierbij zijn de stempels niet meegerekend).

Het electrisch gereedschap wordt ook regelmatig uitgeleend. De schuurmachines zijn het meest populair, maar ook de cirkelzagen zijn dit jaar ruim verhuurd. De bovenfrees sluit deze categorie met 2 uitleningen.

In de lijst met gereedschappen die 1 of 2 maal zijn uitgeleend vind je zo'n 20 soorten gereedschap terug die mensen thuis niet vaak hebben, zoals een grondboor, spijkertrekker of een leidingzoeker. Dit geeft aan dat er behoefte is aan dit soort gereedschap.

Bestuurlijk
De samenstelling van het bestuur en de coördinatoren is afgelopen jaar niet gewijzigd. Het aantal bestuurs- en uitleenvergaderingen is echter wel laag geweest. Ook de opkomst is te laag. Dit heeft tot gevolg gehad dat het bestuur de vraag heeft opgeworpen of we met zijn allen nog wel goed bezig zijn. Dit is ook met de actieve leden besproken en heeft geleid tot een structurele verandering in de organisatie (die in 2014 wordt doorgevoerd).