Jaarverslag 2006

Financiën
Het financiële resultaat van 2006 is lager uitgevallen dan die van de voorgaande jaren. De belangrijkste reden hiervan is de tendens dat de opbrengst van de verhuur lager is dan de voorgaande jaren. Het bestuur heeft besloten om hier in 2007 een analyse van te maken. Heeft dit 'sec' te maken met minder uitleningen, of is er sprake van een verandering van het type materiaal dat uitgeleend wordt? En als we antwoorden hebben op deze vragen, moeten we dan beleidsmatig bijsturen of nemen we het als een gegeven? Wordt vervolgd dus.......

Een andere reden voor het mindere resultaat is dat we in januari 2006 het uitgestelde ‘jaarlijkse’ eten voor de actieve leden van 2005 hebben gehouden. Met als gevolg dat de organisatiekosten van 2006 fors hoger uitvielen van het jaar er voor. Als dit echter verrekend wordt (ca 500 extra in 2005 en 500 minder in 2006) ziet het beeld er evenwichtiger uit.

Wat betreft de balans: deze is iets beter geworden doordat het resultaat toegevoegd is aan het eigen vermogen. De voorzieningen waren in 2005 al op het door het bestuur vastgestelde maximum gebracht, zodat slechts het doteren van de kosten voor onderhoud resp. vervanging op de exploitatie drukken.. Afschrijvingen vinden alleen plaats op het gereedschap. De loods zelf, waarvan de aanschafkosten geheel zijn terugbetaald, wordt niet afgeschreven.

Voor wat betreft de begroting van 2007. Deze is wat behoudender dan de vorige jaren, aangezien de verwachting is dat de opbrengsten niet veel hoger zullen uitvallen dan die van het voorafgaande jaar. Enige toelichting behoeft het 25-jarig bestaan en het "Buurtfonds" (zie ook elders in dit nummer). We schatten de kosten voor publiciteit rond het 25-jarigbestaan (huis-aan-huis folder in Wittevrouwen, advertentie, notariskosten e.d.) op € 1000 hetgeen ten laste gebracht wordt voor de exploitatie van 2007. Daarnaast stelt het bestuur voor om € 5000 van het eigen vermogen af te romen voor het  vormen van het buurtfonds. We hopen voor deze stap toestemming te krijgen op de ALV.

Winst en verliesrekening over 2006

 2005   2006 
 Bedrijfsopbrengsten    
 Contributie  2.855  2.875
 Verhuur  3.038  2.056
 Verkopen  97  *
   _____  _____
 Totaal opbrengsten  5.990  4.931
     
 Bedrijfslasten    
 Afschrijvingslasten 865  933 
 Kosten loods 882  643 
 Kosten gereedschap 790  87 
 (dot)**    
 Organisatiekosten 736 1.950  
  _____  _____ 
 Totaal bedrijfslasten 3.273  3.613 
     _____
 Bedrijfsresultaat  2.717  1.318
     
 Overige opbrengsten  111  
 Financiële baten en lasten  118  346
   _____ _____ 
 Resultaat  2.946  1.664
 

 * is verwerkt in de balanspost handelsvoorraden
** kosten bestaan alleen uit de aanvulling van de voorziening

Balans per 31 december 2007
 
  31 december 2006 31 december 2007
 Activa    
 Vaste activa    
 Materiële vaste activa

 54.704

   
  

 54.704

 

 55.812

 Vlottende activa    
 Voorraden

 620

 

 513

 
 Vorderingen

 1.245

 

 1.139

 
 Liquide middelen

 18.392

 

 20.056

 
  

 20.257

 

 21.708

     
 Totaal activa 

 74.961

 

 77.520

     
     
  31 december 2006 31 december 2007
 Passiva    
 Eigen vermogen    
 Kapitaal

 61.229

 

 62.893

 
 Resultaat 2006/2007

 1.664

 

 1.893

 
  

 62.893

 

64.732

     
 Afschrijvingen    
 Afschrijving 

 3.349

 

4.392 

     
 Voorzieningen    
 Debiteuren

 1.000

 

 1.000

 
 Onderhoud gebouw

 5.000

 

 5.000

 
 Verv. gereedschap

 2.000

 

 2.000

 
 Onderh. gereedschap

 500

 

 500

 
  

 8.500

 

 8.500

     
 Kortlopende schulden 

 219

  
     
 Totaal passiva 

 74.961

 

 77.624


 
Begroting 2007
 Baten   Lasten 
 Contributie

 2.800

  Afschrijvingslasten

 1.000

 Omzet verhuur

 2.000

  Kosten Loods

 1.000

 Omzet verkopen

 100

  Kosten gereedschap

 1.000

 

          

  Organisatiekosten

 900

 Baten totaal

 4.900

  Act. 25-jarig bestaan

 1.000

    Buurtfonds*

 5.000

    

           

    Lasten totaal

 9.900

*wordt direct ten laste gebracht van het eigen vermogen
 
Gereedschap
De  populariteit  van de toppers uit de vorige jaren uit de vorige jaren wordt ook in de gebruiksresultaten van 2006 grotendeels  weerspiegeld.
Op nummer 1 staan weer de ladders, die gezamenlijk 92 perioden uitgeleend zijn tegen vorig jaar (2005)  81 ). Ze worden nu gevolgd door de steigers met 55 (53) perioden. Geduikeld zijn de kamerrolsteigers met 47 (72) en de aanhanger met 31 (41) perioden. Op vijf zijn binnengekomen de verfstrippers met 29 perioden ten koste van de zware breekhamer, die dit jaar met 5 perioden duidelijk minder populair was dan in 2005 (28).
De wat lichtere Hilty breekhamer die vele malen opgelapt werd, heeft het dit jaar, zoals het zich aanziet, definitief begeven. In het algemeen wordt bij de Bouwsteiger wat zwaarder en gespe-cialiseerder gereedschap uitgeleend, terwijl het kleinere huis-, tuin- en keukengereedschap minder de voorkeur heeft. Zo is de lichte boormachine het gelopen jaar geen enkele maal uitgeleend. Dat soort gereedschap is dan ook tegenwoordig, zeker als je het maar incidenteel gebruikt en dus geen al te grote duur-zaamheid behoeft, voor een habbekrats te kopen.
Behalve de Hilty heeft ook een verfstripper de geest gegeven. Eén van de bandschuurmachines is op duistere wijze verdwenen. Als vervanging van een apparaat wat al een poos niet meer goed funktioneerde is de aanschaffing van een  bouwstofzuiger in een definitief stadium gekomen. Voorts is het assortiment kruiwagens uitgebreid met een steekwagen.
In 2006 is een begin gemaakt met een systematische inspektieronde van het gereedschap. De uitleenavonden blijken daar toch niet helemaal geschikt voor, zodat er besloten is om inspektie/onderhoudsavonden in te stellen. Hiervoor hebben verschillende mensen zich opgegeven. De eerste avond is op plezierige wijze doorgebracht en daarom zal deze avond maandelijks met een wisselende vrijwilligersploeg georganiseerd worden.

Uitleen
De uitleen is ook in 2006, dankzij de inzet van de uitleengroep, zonder noemenswaardige problemen verlopen. De uitleengroep is in de loop van het jaar versterkt met: Arthur/Jolijn, Cliff, Ella, Jopie, Piter en Temmy. Dit zijn dus de namen van de nieuwe gezichten, die jullie als Bouwsteiger leden kunnen tegen komen in de loods. Hun inzet kunnen we goed gebruiken en de dankzij hun is de uitleengroep prima op sterkte.
De uitleenvergaderingen zijn redelijk goed bezocht dit jaar, waardoor het idee om het gereedschapsonderhuid en aanschaf beter te organiseren ook daadwerkelijk van de grond is gekomen. Ook is het handboek voor de uitleners bijgewerkt, de vorige versie was bijna 5 jaar oud.
Van de uitleengroep zal dit jaar extra inzet gevraagd worden i.v.m. de verbouwing van de loods. De plannen hiervoor zijn nu zeer concreet en de verwachting is dat nog voor de zomer van 2007 met de werkzaamheden begonnen gaat worden.
 

Overzicht 2006, verwachting 2007
De actieve leden hebben er weer voor gezorgd dat het een goed jaar is geweest. Bij deze, namens het bestuur en de gehele vereniging; Bedankt!

Er hebben zich in 2006 flink wat nieuwe actieve leden aangemeld. Dat verandert de sfeer in de vereniging ten goede. De uitleenvergaderingen worden beter bezocht en dat is belangrijk voor de cohesie binnen de bouwsteiger.

Het aantal leden blijft de afgelopen jaren constant (ruim 300), maar we zien wel dat het aantal uitleningen enigszins terugloopt. De reden hiervan is niet duidelijk, maar het is wel de aanleiding om in 2007 beter te gaan kijken naar de uitleencijfers van gereedschappen. Als we de oorzaak kennen, zullen we het beleid daar op aanpassen. (Het huidige beleid is om gereedschappen uit te lenen die mensen over het algemeen niet zelf in huis hebben.)

Voor 2007 verwacht ik dat de loods wordt verbouwd. Daarna kunnen we ons gaan richten op het organiseren van gereedschap- en materiaalinstructies. Het is de bedoeling om er voor te zorgen dat de actieve leden (de uitleners) meer kennis krijgen over hoe een stuk gereedschap, materiaal of techniek werkt en wat je er wel/niet mee kunt. We zullen ook inventariseren of er bij de reguliere leden behoefte is aan zulke instructieavonden.
Agendapunt 7: Verbouwing loods
(door de voorzitter)

In 2005 is voor het eerst gesproken over het verbouwen van de loods, om zo het plaatsje bij de loods te betrekken en om de binnenmuren te verwijderen. Ook zou de verwarming en het keukenblok worden aangepakt. Van deze plannen is niets terecht gekomen omdat de door de bouwsteiger ingediende bouwaanvraag is afgekeurd.

Het loodsplan van Adrie en Richard is vervolgens weer ter hand genomen. Dit plan beschrijft hoe we meer ruimte kunnen creëren. Het plan wordt zal in twee fases worden uitgevoerd.

In de eerste fase worden constructieve zaken aangepakt:
1. Op het plaatsje komt een afdak voor kruiwagens, batsen e.d.
2. De inwendige muren worden zoveel mogelijk afgebroken en de deur naar het plaatsje wordt verbreed.
3. De werkbank maakt plaats voor een hele grote kast voor alle gereedschappen.

In de tweede fase wordt het comfort aangepast:
1. De ladders worden anders gestald.
2. Er wordt een keukenblok geplaatst.
3. Er wordt gekeken naar een betere kachel.

Met het gedetailleerd plannen van fase 1 is een aanvang gemaakt.

Instellen van een Buurtfonds
Elk jaar opnieuw maakt de Bouwsteiger winst, zonder dat dit de bedoeling is. Al enkele jaren is er daarom een discussie wat er met deze winst moet gebeuren. Daarom stelt het bestuur voor om een buurtfonds in te stellen, om projecten te financieren die onze buurt leefbaarder maken, verbeteren, verfraaien, of verlevendigen.

Het eerste jaar zal middels flyers een oproep worden gedaan om wijkgenoten op dit fonds attent te maken en om een beoordelingscommissie in het leven te roepen. Dit is tevens een gelegenheid om ruchtbaarheid te geven aan het 25-jarig bestaan van de Bouwsteiger.

Vanwege het 25-jarig bestaan van de Bouwsteiger wordt een startbedrag van € 5000,- ter beschikking gesteld. Elk volgend boekjaar zal de winst aan het fonds worden toegevoegd.

Jaarlijks zal de beoordelingscommissie projectvoorstellen beoordelen en het bestuur een voorstel doen om bepaalde projecten te financieren. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende richtlijnen:
• Er is geen ander ‘potje’ van waaruit het project gefinancierd zou moeten worden.
• Het project dient een algemeen en openbaar doel.
• De bestemming wisselt jaarlijks.