Jaarverslag 2005

Financiën

Het afgelopen jaar laat ongeveer hetzelfde beeld zien als de afgelopen jaren. De inkomsten zijn iets minder, doordat er minder contributie is binnengehaald. Dit kan te maken hebben met het feit dat we dit jaar voor het eerst met een incasso systeem hebben gewerkt. De reactie hierop waren over het algemeen positief tot begripvol. Echter een aantal mensen heeft om deze reden het lidmaatschap opgezegd. Het bestuur had hiermee rekening gehouden en gaat ervan uit dat deze terugval (ca. 20 personen) van tijdelijke aard is en dat het ledental in de komende jaren weer op het ‘oude’ aantal zal terugkomen.

Wat betreft de balans: deze is iets beter geworden doordat het resultaat toegevoegd is aan het eigen vermogen. De voorzieningen zijn op peil gebracht. Afschrijvingen vinden alleen plaats op het gereedschap. De loods zelf, waarvan de aanschafkosten geheel zijn terugbetaald, wordt niet afgeschreven. Wel wordt er voor gezorgd dat er een voorziening voor het onderhoud wordt opgebouwd.

De W&V laat een positief resultaat zien. Een paar markante verschillen met vorig jaar: kosten loods zijn erg omlaag gegaan omdat er weinig is uitgegeven aan onderhoud en de voorziening met 5.000 reeds aan zijn maximum was. De organisatiekosten zijn nogal lager omdat er in 2005 geen etentje is geweest voor de actieve leden. Dit heeft in februari 2006 plaatsgevonden.

Voor wat betreft de begroting van 2006. De verwachting is dat de uitgaven flink zullen stijgen als gevolg van de verbouwing van de loods deze zomer. Dit omdat een aantal kosten zullen stijgen (verzekeringen, catering, gereedschap, e.d.) en er maximaal uit de voorzieningen geput zal worden. De verbouwing wordt wel afgeschreven de komende jaren, zodat exploitatiekosten de komende jaren hoger zullen zijn.

Begroting 2006

 Baten 
 Contributie

 3.000

 Omzet verhuur

 3.000

 Omzet verkopen

 100

 

          

 Baten totaal

6.100 

  
 Lasten 
Afschrijvingslasten

1.900 

Kosten loods 

2.000 

Kosten gereedschap

1.000 

Organisatiekosten 

 1.200

 

          

 Lasten totaal

 6.100

  
 Bedrijfsresultaat

 0

Balans per 31 december 2005

  31 december 2005 31 december 2004
 Activa    
 Vaste activa    
 Materiële vaste activa

 54.030

 

 52.479

 
  

 54.030

 

 52.479

 Vlottende activa    
 Voorraden

 460

 

 433

 
 Vorderingen

 434

 

 2.586

 
 Liquide middelen

 16.748

 

 10.634

 
  

 17.642

 

 13.653

     
 Totaal activa 

 69.269

 

 66.132

     
     
  31 december 2005 31 december 2004
 Passiva    
 Eigen vermogen    
 Kapitaal

 55.609

 

 54.552

 
 Resultaat 2006/2007

 3.244

 

 3.465

 
  

 58.853

 

58.017

     
 Afschrijvingen    
 Afschrijving 

 2.416

 

 

     
 Voorzieningen    
 Debiteuren

 1.000

 

 1.000

 
 Onderhoud gebouw

 5.000

 

 5.000

 
 Verv. gereedschap

 2.000

 

 1.742

 
  

 8.000

 

 7.742

     
 Kortlopende schulden 

 

 

 373

     
 Totaal passiva 

 69.269

 

 66.132

Winst en verliesrekening over 2005

 2005   2004 
 Bedrijfsopbrengsten    
 Contributie  2.795  3.062
 Verhuur  3.033  3.730
 Verkopen  84 49
   _____  _____
 Totaal opbrengsten  5.912  6.841
     
 Bedrijfslasten    
 Afschrijvingslasten 865  859 
 Kosten loods 882  1.704 
 Kosten gereedschap313  654 
 (dot)**    
 Organisatiekosten 538 1.285  
 Dot. voorz. deb85 55  
 Dot voorz.verv gereeds.

 256

   
   _____  _____ 
 Totaal bedrijfslasten 2.939 4.557  
   _____  _____ 
 Bedrijfsresultaat  2.973 2.284 
     
 Overige opbrengsten  3 
 Financiële baten en lasten  118  161
   _____ _____ 
 Resultaat  3.094  2.452
  

Gereedschap

Vergeleken met vorige jaren blijft het uitleenbeeld van het gereedschap redelijk constant. Toppers zijn ook dit jaar (2005) weer de ladders (samen 81 perioden uitgeleend), de kamerrolsteigers (72), de buitensteigers (53), terwijl de aanhangwagen als meest uitgeleende voorwerp de top blijft aanvoeren (41 perioden). In opkomst is de zware breekhamer (28 halfweekse perioden) en ook de lichtere versie, de antieke Hilty, die voorheen door Hans de Groot voortreffelijk in vorm werd gehouden,vindt nog steeds aftrek, maar begint nu echt op zijn laatste benen te lopen.

Populair is dit jaar de pendeldecoupeerzaag, de voortreffelijke Festo vuistschuurders blijven ook goed in trek, alsmede (wat minder) de bandschuurmachines en er is dit jaar in de wijk flink in muren gefreesd, verf gestript, behang afgestoomd en in de tuin gewerkt, dan wel puin verreden. Het gebruik van nieuw aangeschafte apparatuur als elektrische schaaf, bovenfrees en tafelcirkelzaagmachine blijft wat achter, mogelijk is dit werktuig toch wat te ingewikkeld. Dit jaar zal een goede bouwstofzuiger aangeschaft worden, gepeild wordt nog of deze speciaal in gebruik zal zijn als afzuiger van slijp/schuurstof (apparaatafzuiger) of juist van bouwpuin. Regelmatig komen er vanuit de leden wensen naar voren tot het aanschaffen van kleiner specialistisch gereedschap, we zijn nog aan het kijken in hoeverre daar bredere belangstelling voor bestaat. Een beperking is dat we daar plaats voor moeten maken in de loods, zodat het overzichtelijk uitgestald kan worden. Een andere is dat we daar alleen echt werk van kunnen maken als leden zich actief inzetten voor aanschaf, registratie en onderhoud, een ietwat heikel punt omdat nu al er krapte is in het gereedschaponderhoud.

In het algemeen wordt door de leden zorgvuldig en in elke geval met de intentie tot verantwoordelijk gebruik met het geleende gereedschap omgegaan. Helaas geldt dit niet altijd. Te vaak gebeurt het nog dat bij uitlenen onderdelen ontbreken of er kleine beschadigingen zijn, die bij het terugbrengen niet opgemerkt zijn. Hierdoor zijn nieuwe leners gedupeerd en een en ander leidt een heel enkele keer tot wat onverkwikkelijk gekrakeel over de schuldvraag. De Bouwsteiger draait op vrijwilligers uit de leden, op het ogenblik zitten we niet ruim in onze jas om afdoende gebreken te verhelpen en achterstallig onderhoud te verrichten. Er zal meer dan vroeger onderhoud uitbesteed worden maar dan zullen er evengoed mensen nodig zijn, die hier werk in willen steken. Als er iemand in de buurt woont die er plezier in heeft om gereedschap te onderhouden dan is deze van harte als vrijwilliger welkom in onze gereedschapspool. Voorlopig beginnen we met alle uitleners gezamenlijk aan een inhaalslag om alles weer op redelijk peil te brengen.

 

Uitleen

De uitleen is ook in 2005, dankzij de inzet van de uitleengroep, zonder noemenswaardige problemen verlopen. Er is weinig verloop geweest in de groep vrijwilligers, helaas hebben we afscheid moeten nemen van Marielle. En gaat Claire ons ook binnenkort verlaten. Daarmee verliezen we twee vrouwen. Dat is jammer, daarom bij deze de oproep om nieuwe actieve vrouwen te werven. Claire en Marielle, bij deze nog hartelijk dank voor jullie inzet.

De uitleenvergaderingen worden helaas niet zo goed bezocht. Dit is zorgelijk, omdat het belangrijk bijeenkomsten zijn voor contact tussen het bestuur en de uitleengroep en uitleengroep onderling, en hier de mogelijkheid is tot het signaleren en oplossen van mogelijke knelpunten. Daarnaast gaat het ten koste van het verenigen van nut en gezelligheid. Daarom heeft het bestuur de actieve leden opgeroepen om regelmatig op de uitleenvergaderingen te komen.

Het jaarlijkse etentje voor de active Bouwsteigerleden vond plaats in het atelier van Rob Beffers en was een groot succes.

Het Uitleencontract en Kasblad zijn grondig herzien en blijken goed te voldoen. De plannen om de loods te verbouwen/herinrichten zijn in een vergevorderd stadium, hierover elders (en op de ALV) meer.

 

Overzicht 2005, verwachting 2006

De actieve leden hebben er weer voor gezorgd dat het een goed jaar is geweest. Bij deze, namens het bestuur en de gehele vereniging; Bedankt!

Er zijn in 2005 veel (leuke) plannen voorgesteld en uitgevoerd. Plannen met betrekking op de inrichting van de loods, die door een aantal mensen grondig is opgeruimd en opnieuw is ingedeeld, maar ook plannen om avonden te organiseren waarbij gereedschappen worden ‘uitgelegd’. Dit plan is in afwachting van de mogelijke verbouwing van de loods.

Op de vorige ALV is besloten dat er een bouwaanvraag zou worden gedaan, waarbij het plaatsje bij de loods betrokken wordt en de binnenmuren zoveel mogelijk verdwijnen. De verwachting is dat eind april duidelijk is of wij hiervoor toestemming krijgen. Als deze wordt verleend, dan zullen er klusdagen worden georganiseerd om zo met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk te kunnen realiseren. Het is geen moeilijke verbouwing en ieders inzet is welkom.

In 2005 is een nieuwe manier van het innen van de contributie geïntroduceerd; de machtiging tot incasso. Hiertoe is besloten omdat de ‘oude’ werkwijze te arbeidsintensief was. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe manier van innen de beoogde tijdwinst heeft opgeleverd.

De verwachting voor 2006 is dat we een gezellige bouwsteiger-klus-zomer zullen beleven. Veel warme klusdagen waarbij we hard werken in het vooruitzicht van een welverdiend koel glas bier en een lekkere maaltijd.